Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Sessió inicial

 

CONTINGUTS MÍNIMS A TREBALLAR

Conceptes

Procediments

Actituds

1.     Elements duna taula informàtica: fila, columna, cel·la, bords, contingut, format de les cel·les

2.     Sistema Operatius Windows

3.     Full de càlcul Excel

4.     Pàgines Web

5.    Correu electrònic

1.    Utilització segura dun ordinador

 

2.    Elaboració de taules amb el full de càlcul

 

3.    Aplicació de fórmules matemàtiques

1.   Valoració de l'impacte de la informàtica en les nostres vides

 

2.   Apreciar les pàgines web com a font dinformació

 

3.   Organització en el treball en equip

 

ACTIVITATS I CRITERIS PER AVALUAR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Activitat

Criteri de qualificació

Percentatge en la nota

En un arxiu dExcel, dedicar un full a una taula amb lhorari setmanal de classes. En un altre full ha daparéixer una taula amb els noms de les assignatures, les hores de classe a la setmana de cada assignatura i amb la funcióSUMAsumar el nombre total dhores de classe a la setmana. Aplicar totes les ferramentes de lopcióFormat de les cel·les estudiades en el tema. El treball sentrega en format digital; a través de la xarxa de la sala dinformàtica del col·legi o en memòria USB o per e-mail. Això suposarà un 70% de la qualificació final.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Complir els requisits mínims per a cada taula (contingut, distribució,...)

 

2.     Aplicar totes les eines de lopcióFormat de les cel·lesestudiades en el temari.

1. Una marca per cada aportació efectiva de un alume o grup en llengua valenciana.

 

 

 

 

 

60%

 

 

Respondre a un qüestionari Web sobre els continguts treballats en la Unitat Didàctica

 

 

 

1.     Identificar, amb els apunts com a ajuda, les aplicacions principals d'EXCEL

 

2.     Manejar amb habilitat una pàgina Web

  

30%

Aprenentatges lingüístics o comunicatius.

 

Participació en classe.

 

 

1. Una marca (0,1 punts) per cada aportació efectiva de cada alumne o grup.

2. Un màxim de 2 marques per classe.

3. Un màxim d'un punt per alumne.

10%

 

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6711