Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Iain Greumach (1)

P[àdruig] M[oireach]―00:05: Uill, fàilte ort, Iain, agus mòran taing airson tighinn a-steach an seo a bhruidhinn rinn an-diugh ann an Sabhal Mòr Ostaig agus latha brèagha againn, as an oifis againn. An toiseach ma-thà, às a tha thu agus leis thu?

I[ain] G[reumach]―00:22: Tha mi à sgìre aBhac ann an Leòdhas, tha e seachd mìle tuath air Steòrnabhagh. ’S e Alexina a thair mo mhàthair is Iain air mathair. Tha mo mhàthair bhon aBhac cuideachd agus tha mathair às an Rubha, ach tha iad air a bhith air aBhac bho phòs iad bho chionn còrr is leth-cheud bliadhna.

PM―00:42: Agus cia mheud a tha anns an teaghlach?

IG―00:44: Tha triùir againn ann, tha bràthair agus piuthar agam nas òige na mise.

PM―00:48: Ceart agus tha thu fhèin afuireach anns an Eilean Sgitheanach, is eil do bhràthair is eil do phiuthar?

IG―00:53: Tha mo bhràthair pòsta ann an Càrlabhagh is tha mo phiuthar afuireach as aChòrn.

PM―00:57: As aChòrn? OK, ceart gu leòr, so tha sibh beagan sgapte.

IG―01:01: Tha!

PM―01:02: Tha, uh-huh, agus an obair a bhaig do mhàthair, ’s e tidsear Gàidhlig a bhinnt’, nach e?

IG―01:07: ’S e. Bha i ateagasg bun-sgoil, àrd-sgoil, bha i aig aChomhairle airson greis coimhead às dèidh foghlam is bha i aig Colaiste aChaisteil cuideachd nuair a bha iad atòiseachadh air na ceumannan Gàidhlig.

PM―01:20: Ceart gu leòr, agus an deach do theagasg le do mhàthair ma-thà nuair a bha thu anns an sgoil?

IG―01: 26: Glè bheag. Nuair a bha sinn air an t-siathamh bliadhna bha sinn afaighinn clas leis a h-uile tidsear a bhann, achs e clas beag a bhagainne, ’s e triùir no ceathrar a bhann sos e...glè bheag.

PM―01:40: Uh-huh, agus an obair a bhaig dathair?

IG―01:42: Bha e na shaor. Bha e ag obair aig companaidhean is uaireannan air acheann fhèin cuideachd.

PM―01:49: Dìreach as an eilean fhèin no am biodh e adol gu tìr-mòr cuideachd?

IG―01:51: O, cha bhiodh, dìreach as an eilean fhèin.

PM―01:54: Timcheall air an eilean fhèin. Agus achiad chuimhne a thagad Iain ma-thà?

IG―01:58: Tha cuimhnam air rud no dhà mus deach mi dhan sgoil, tha cuimhnam nuair a bhiodh sinn fhìn adol a Ghlaschu is adol dhan phàirc an sin. Tha cuimhnam cuideachd nuair a bhiodh piuthar mo mhàthar is bràthair mo mhàthar atighinn thugainn as t-samhradh, mar a bhiodh iad adèanamh a h-uile samhradh, bha sinn afaicinn ar uncailean is ur antaidhean is ur co-oghaichean a h-uile samhradh. ’S dòcha gum faiceadh sinn iad ann an Glaschu is gum faiceadh sinn iad shuas ann an Leòdhas cuideachd.

PM―02:27: Ceart gu leòr agus chaidh thu dhan bhun-sgoil air aBhac ma-thà?

IG―02:31: Aidh, tha sin ceart.

PM―02:32: Agus ciamar a chòrd abhun-sgoil riut?

IG―02:35: Acoimhead air ais, chòrd uabhasach math. Bha...na làithean sin co-dhiù bha cuspairean-sgoile acòrdadh rium, bha mi gam faighinn an ìre mhath furasta. Bha...a-rithist bha clas againn, bha sinn còmhladh fad an t-slighe bho nuair a thòisich sinn as an sgoil gu an dàrna bhliadhna san àrd-sgoil, bha na tidsearan glè shnog no cho snogs a bhiodh tidsearan, is bha mi asmaoineachadh gun robh iad glè mhath cuideachd.

PM―03:06: An robh tòrr as an sgoil nuair a bha thusa innt’?

IG―03:09: Bha, bha ficheads a trì tha mi asmaoineachadh a thòisich an aon àm rium fhìn.

PM―03:14: Air, air an aon...nad chlas tha thu aciallachadh?

IG―03:16: Aidh.

PM―03:17: Agus as an sgoil uile gu lèir, anns abhun-sgoil uile gu lèir bhiodh ann an uair sin?

IG―03:20: Bhiodh còrr is ceud co-dhiù.

PM―03:22: Ceart, sgoil mhòr a bhinnt’.

IG―03:25: O, ’s e.

PM―03:26: Agus ris a bha an t-àite coltach nuair a bha thu afàs suas, ’eil fhios agad, an robh...an robh e dubh le daoine mar gum biodh, an robh tòrr a bharrachd daoine ann na tha ann an-diugh, an robh...am biodh daoine ameasgachadh le chèile, seòrsa obraichean a bhiodh iad adèanamh is mar sin?

IG―03:43: Bha, bha beagan a bharrachd dhaoine ann ach cuideachd na daoine a bhanns e daoine a bhuineadh dhan àit’. Bha daoine as na taighean as an robh na teaghlaichean aca air a bhith airson bliadhnaichean, agus cuideachd, can, airson daoine anns an aon chlas riumsa bha am pàrantan afuireach faisg, bha an seanair no an seanmhair nos dòcha sheanair is seanmhair afuireach faisg cuideachd.
Bha na teaghlaichean gu math nas muth’, eadar gun robh iad afuireach san aon taigh no dìreach afuireach faisg air a chèile is bha thu acur eòlas air na teaghlaichean aca cuideachd.

PM―04:16: Agus am biodh sibh a-mach is a-steach à taighean a chèile gu math tric?

IG―04:19: O, bhitheadh, bhitheadh. Is dìreach chitheadh tu daoine anns abhaile cuideachd, can, nuair a bhiodh sinn acoiseachd dhachaigh à sgoil, dhfhaodadh gum faiceadh tu diofar dhaoine sa bhaile, acoiseachd gu bus no adèanamh rudeigin, adol gu bhan no...dìreach bha iad adèanamh barrachd coiseachd na bhios anns na làithean a tha seo. Chan fhaic thu mòran dhaoine acoiseachd a-mach is a-steach an rathad.

PM―04:41: Tha...tha càraichean aig a h-uile duine a thann an-diugh.

IG―04:43: Càraichean aig a h-uile duine, no chàr no trì càraichean aig a h-uile taigh cha mhòr.

PM―04:47: Uh-huh, agus an uair sin chaidh thu dhan Nicolson, agus dhan àrd-sgoil ann a shin, agus ciamar a chòrd sin riut?

IG―04:56: O, chòrd glè mhath às dèidh greis co-dhiù. Bha e gu math eadar-dhealaichte. Cuideachd, tha mi asmaoineachgun robh beagan smachd aig muinntir abhaile thairis air daoine a bha air tighinn à sgoiltean eile, bha muinntir abhaile air a bhith ann is bha iad eòlach air a chèile, bha iad eòlach air a chèile bho Sgoil Steòrnabhaighs tha mi asmaoineachadh gun robh iadsan afaireachdainn beagan nas cofhurtaile as an sgoil na bha na...an fheadhainn a thàinig bho...bho na sgoiltean eile.

PM―05:22: Ach an toiseach ge-, an robh sgoil bhliadhna ann air sgìre aBhac an toiseach?

IG―05:26: Bha.

PM―05:27: Is rinn thu achiad bhliadhna san àrd-sgoil mar gum biodh air aBhac fhèin.

IG―05:31: Aidh, tha sin ceart.

PM―05:32: Agus an uair sin air an treas bliadhna dhen àrd-sgoil bha sibh adèanamh air an, air an Nicolson. Ceart gu leòr. Agus an robh buidheann mhòr ann bho Sgoil aBhac adol dhan Nicolson an uair sin?

IG―05:43: Bha leth dhan Nicolson agus leth dhan Chaisteal tha mi asmaoineachadh. Bhas dòcha an fheadhainn a bha...an fheadhainn a bha acadaimigeach ann an dòigh dheigheadh iad dhan Nicolson, an fheadhainn a bha cruthachail is a bha ag iarraidh ceàrd a thoirt a-mach dheigheadh iad dhan Chaisteal, is feadhainns dòcha nach robh beachd aca an ceàrd a bha iad adol a dhèanamhs dòcha gun deigheadh iadsan dhan Nicolson cuideachd. Bha e mar gun robh an fheadhainn as amheadhan adol dhan Chaisteal, daoine a bha comasach achs dòcha nach e saoghal acadaimigeach a bha iad adol a dhèanamh, ’s dòcha gur h-e saoghal eile, ’s dòcha gur h-e einnseanaireadh no togail, saorsainneachd, chan eil fhios am an robh thu asmaoineachadh air duine sa chlas agam a chaidh dhan Nèibhidh, achs e sin an seòrsa rudan a bhiodh daoine adèanamh as aChaisteal an uair sin.

PM―06:39: Ceart so, so a-mach às an fheadhainn a bha air achlas agad fhèin is a chaidh dhan...an deach an dàrna leth dhan Nicolson agus an còrr dhan aChaisteal no...?

IG―06:50: Co-dhiùs dòcha trì chairteal dhan an Nicolson.

PM―06:52: OK, ceart gu leòr.

IG―06:53: ’S dòcha cuideachd, asmaoineachadh air aiss dòcha gur h-e barrachd dha na balaich a chaidh dhan aChaisteal, chaidh clann-nighean ann cuideachd ach...

PM―07:00: Chaidh. seòrsa rudan a bhiodh iadsan adèanamh anns aChaisteal, bhiodh iad ag ionnsachadh?

IG―07:03: Tha mi asmaoineachadh gun robh iad...bha iad adèanamh rudan coimpiutaireachd, rudan einnseanaireadh, togail, saorsainneachd, clachaireachd. Is tha mi cinnteach gum biodh feadhainn aca adèanamh navigation mar a chanas iad.

PM―07:17: Agus na cuspairean a chòrd riut as an àrd-sgoil, ma-thà?

IG―07:22: Bha Gàidhlig fhèin, Beurla às dèidh bliadhna no dhà co-dhiù, bha e a-rèir uaireannan an tidsear a bhagad. Nuair a fhuair mi tidsear math airson Beurla chòrd Beurla rium na bfheàrr. Bha cuspairean gnìomhachais, cunntasachd, eaconamachd nuair a thòisich mi air an sin, bha na rudan sin acòrdadh rium. Cha robh sciences acòrdadh rium cho math ged a rinn mi beagan dhen sin, is chan eil cuimhnam air mòran mun deidhinn.

PM―07:52: Agus nuair a bha thu afàs suas ma-thà, a bheil cuimhne agad air làithean àraid dhen bhliadhna far am biodh, chan eil fhios agam, fèisean no làithean-fèillno càil sam bith mar sin atachairt anns an sgìre?

IG―08:02: Tha. ’S e an rud a tha mi asmaoineachadh air bho thuirt thu sin an-dràsta, as t-samhradh faisg air deireadh an teirm bhiodh seachdain againn ann an sgoil aBhac far an robh thu dheth a h-uile feasgar, is chan eil cuimhn am ...tha mi asmaoineachadh gun robh Mòd adol, bha Latha Spòrs airson nan sgoiltean gu lèir ann is chan eil cuimhnam bha adol na làithean eile ach cha mhòr nach robh seachdain agad le...le feasgaran dheth.

PM―08:28: Agus bhiodh sibh adèanamh?

IG―08:30: Cha bhithinnsa adèanamh càil ach adol dhachaigh! Adèanamh rud sam bith a bha ri dhèanamh aig an taigh.

PM―08:35: mu dheidhinn can Oidhche Shamhna is Oidhche na Bliadhna Ùir’, robh...an robh...ciamar a bha iad sin?

IG―08:39: Bha, bhiodh sinn adol a-mach Oidhche Shamhna. Bha...sna làithean agamsa co-dhiù bhiodh...bhiodh pàrantan aceannach aodannan-coimheach tha mi cinnteach gun canadh iad riutha, no coimheach, masks is adol timcheall gu na nàbannan. Adol a-steach abhaile againn, am baile againn fhìn is an uair sin am baile ri ar taobh Brèibhig, bhiodh sinn afaighinn beagan airgead.

PM―09:09: bhiodh agaibh ri dhèanamh airson an airgead sin fhaighinn?

IG―09:11: Cha bhiodh càil ach innse leis a bha sinn! Bhiodh sinn...bhiodh sinn atoirt dhinn na masks agus bhiodh muinntir an taighe, mura robh iad eòlach oirnn mu thràth, bhiodh iad afeuchainn ri obrachadh a-mach leis a bha sinn agus an robh sinn coltach ris an teaghlach.

PM―09:28: Cha robh agaibh ri rabhd ionnsachadh no càil sam bith mar sin?

IG―09:29: Cha robh. Cha bhiodh càil ri dhèanamh ach sin. Shealladh iad, isO tha thu coltach ri do phàrantan’, is...is bha sinn afaighinn, chanadh feadhainn acaSeo nise ten new pence’. Cha shaoil thu càil dheth an-diugh ach bha sin math an uair sin.

PM―09:43: Bha.

IG―09:44: An aon rud eile a thaagam, a tha mi acuimhneachadh air, chanadh iad rinnNise, an dèan sibh cinnteach gun dùin sibh an geata air an t-slighe a-mach mus fhaigh na caoraich a-steach’. Sin an aon chuimhne a thagam, dìreach gun robh daoine snog rinn.

PM―09:56: Ceart.

IG―09:57: Bha iad agabhail ùidh ann a bhith acoinneachadh ris an òigridh...

PM―10:10: Dha-rìribh.

IG―10.02:...obrachadh a-mach leis a bha iad agus an robh iad...an robh iad coltach ris na teaghlaichean aca.

PM―10:07: Mar sin cha robh strainnsearan as a’...as abhaile an uair sin.

IG―10:10: Chan urrainn dhomh smaoineachadh air duine sam bith nach buineadh dhan abhaile.

PM―10:14: Uill, uill.

IG―10:15: Na an ath-rathad, an ath-rathad tha iad mar gum biodh atighinn gu crois, chan urrainn dhomh smaoineachadh air duine sam bith a bha afuireach ann an uair sin nach buineadh dhan bhaile.

PM―10:24: Agus a bheil sin air atharrachadh gu mòr anns an latha thann?

IG―10:26: Tha e air atharrachadh beagan, chan eil gu tur. Aguss dòcha gur h-e an rud a thann ach gu bheil daoine ann an taighean, ’s dòcha gur h-e oghaichean dha na daoine aig an robh an taigh, ged nach deach an togail as abhaile, gun do ràinig iad à àiteigin eile air an eilean no àiteigin air tìr-mòr. Ach tha daoine air taighean a cheannach cuideachd, ach tòrr dha na daoine a thanns e...tha iad as na taighean as an robh iad, nos e oghaichean no teaghlach le daoine aig an robh na taighean a thannt’.

PM―10:59: Ceart, agus na h-obraichean a bha adol nuair a bha thusa afàs suasfighe, breabaidearachd agus croitearachd is...?

IG―11:05: Breabadaireachd, daoine aseòladh, daoine nach biodh aig an taigh an-còmhnaidh. Croitearachd, ach bhiodh obraichean eile aig daoine. Cuideachd, bhiodh boireannaich ag obair as an sgoil eadar iad a bhith ateagasg no ag obair as achanteen no aglanadh. Tòrr adol suas am baile air abhus, bhiodh iad ag obair as amhuileanns dòcha, muileann-clò, agus daoine saorsainneachd, clachaireachd. Cha robh an t-ospadal cho mòr an uair sin, cha robh...saoilidh mi nach robh uimhir ag obair as an ospadals a tha ann an-diugh. Agus bha an Comhairle air tòiseachadh, ach cha robh e cho mòrs a tha e an-diugh, cha robh...chan urrainn dhomh smaoineachadh air mòran dhaoine a bha ag obair aig aChomhairle an uair sin an coimeas ri mar a tha ann an-diugh, tha an t-uabhas ag obair aig aChomhairle an-diugh.

PM―11:54: Tha, tha. Agus mu dheidhinn an-diugh ma-thà ma choimheadas tu air, air abhaile, a bheil na h-aon h-obraichean a bha ann adol fhathast aig an aon ìre, mar gum biodh?

IG―12:05: Tha dhà no thrì dhaoine air tòiseachadh air breabadaireachd a-rithist, feadhainn a bha ag obair ann an àiteachan eile, ’s dòcha feadhainn a bha ag obair mar a chanas sinn aig Àranais. Uireannan bidh obraichean adol is uaireannan cha bhi. Feadhainn a bha ag obair air tìr-mòr, feadhainn aca air thighinn dhachaigh is atòiseachadh air breabadaireachd. Dìreach asmaoineachadh, tha tòrr as abhaile againn a tha air leigeil dhiubh an dreuchd. ’S e seo aon rud a tha eadar-dhealaichte cuideachd, nuair a smaoinicheas mi air ais daoine a bha...ma chanas mi còrr is trì fichead agus chan eil mi fhìn cho fada bhon an sin, bha iad acoimhead uabhasach aost’. An-diugh, tha daoine a tha trì fichead, ceithir fichead, chan eil iad acoimhead cho aostsin, tha iad gan cumail fhèin adol, tha iad an sàs ann an rudeigin, acoimhead às dèidh clann no adèanamh beagan croitearachd no...

PM―12:52: Agus a bheil mòran chlann ann an-diugh?

IG―12:56: Tha.

PM―12:57: Tha. A cheart uimhir is a bha ann nuair a bha thu fhèin afàs suas ann?

IG―13:00: Cha mhòr nach eil co-dhiù, tha. Tha teaghlach no dhà ann is an clann...

PM―13:03: So chan e idir gu bheil na bodaich afàs nas aosta ach...gu bheil thu fhèin afàs nas aosta agus gu bheil na bodaich acoimhead nas òiges dòcha?

IG―13:12: Tha, tha mi asmaoineachadh gu bheil iad dha-rìribh acoimhead nas òige.

PM―13:16: Ceart ma-thà.

IG―03:17: ’S dòcha nach eil...nach e an aon seòrsa beatha bhacas a bhaig na daoine a bha aostnuair a bha mise òg.

PM―13:23: A bheil tòrr a bharrachd dhaoine ag obair ann an Steòrnabhagh an-diugh na, na bhann?

IG―13:26: Tha. Tha.

PM―13:29: Agus càraichean aig a h-uile duine, man a thuirt thu.

IG―13:30: Tha. Càraichean is chàr is trì càraichean aig a h-uile taigh cha mhòr

PM―13:35: Agus an uair sin às dèidh dhut an àrd-sgoil fhàgail, an deach thu?

IG―13:40: Chaidh mi a dhOilthigh Obar Dheathain, agus bha mi asmaoineachadh gur h-e cunntasachd is rudan mar sin a bha mi adol a dhèanamh is...och, rinn mi sin cho fada is an uair sin dhfhàs e ro dhuilich, rinn mi cuspairean gnìomhachais co-dhiù agus rinn mi Gàidhlig cuideachd, is bha sin feumail airson faighinn an seòrsa obair a fhuair mi an toiseach aig Sabhal Mòr Ostaig.

PM―14:00: Ah-huh, agus thug ort cunntasachd a dhèanamh ma-thà, an robh sin ri fhaighinn ann an...anns an Nicolson?

IG―14:04: Bha.

PM―14:04: An robh?

IG―14:05: Och bha mi dìreach asmaoineachadh gur h-e obair math...an ìre mhath, chan eil fhios am an e an ìre mhath furasta, ach obair a burrainn dhut a dhèanamh ann an oifis far nach robh agad ri bhith adèanamh an uabhais adol a-mach is abruidhinn ri daoine no ag iarraidh càil bho daoine.

PM―14:22: Ceart, agus chaidh thu a dhObar Dheathain.

IG―14:25: Chaidh.

PM―14:26: Agus ciamar a bha Obar Dheathain aig an àm sin? ris a bha am baile coltach? An robh e trang, an robh tòrr adol leis an ola is mar sin?

IG―14:34: Och bha e trang, bha e brèagha cuideachd far an robh an oilthigh fhèin is tha e mar sin fhathast. Baile gu math soilleir, glas. Tioram, bha e nas tiorma na bha an taobh an iar, ach fuar. Dhaithnicheadh tu gaoth fhuar. Chan eil fhios am an do chuir mi eòlas air a h-uile seòrsa rud air, air am faodainn, bha tòrr chothroman adol nach robh mi agabhail, dhfhaodainn a bhith air a bhith an sàs ann an tòrr rudan eile. Bha mi eòlach air cuid de dhaoine, cha robh mi eòlach air an t-uabhas dhaoine, ’s dòcha gum faodainn a bhith air coinneachadh ri barrachd dhaoine ùra, no a bhith air a bhith adol gu barrachd rudan na...na bha mi adèanamh.

PM―15:14: Bha, bha mise ann an Obar Dheathain aig an oilthigh aig...aig an aon àms a bha thu fhèin, Iain, agus bha an t-uabhas de dheileanaich ann an uair sin, eadar Robert Gordons agus an oilthigh, nach robh?

IG―15:25: Bha.

PM―15:28: Bha, agus is gann gum burrainn dhut a dhol a-mach air oidhche Haoine no oidhche Shathairne gun a bhith atachairt ri eileanaich as gach àite.

IG―15:35: Agus bha sin...bha sin math.

PM―15:35: Bha sin uabhasach math, chan eil mi agearan idir, sheadh.

IG―15:38: Bha sin uabhasach math. ’S dòcha gun robh còir agam a bhith air coinneachadh barrachd dhaoine an àite fuireach còmhladh ris na daoine air an robh mi eòlach.

PM―15:44: Agus an do chòrd an oilthigh riut ma-thà?

IG―15:46: Chòrd e rium ceart gu leòr, achs dòcha gum bithinn air faighinn barrachd às nam bithinn air fuireach bliadhna no dhà. Ach aig an àm a chaidh mise ann, bha e air a shùileachadh nuair a bhiodh tu deiseil anns an sgoil gun deigheadh tu dhan oilthigh. Cha robh daoine asmaoineachadh air dèanamh bliadhna ag obair no adèanamh bliadhna asiubhal, bha e dìreach air a ghabhail ris gun robh thu adol dhan an sgoil is an uair sin dhan an oilthigh.

PM―16:14: Agus às a bha sin atighinn, am beachd sin?

IG―16:18: Tidsearan agus pàrantan tha mi cinnteach. Tha cuimhnam aon latha ann an Sgoil MhicNeacail is bha...tha mi asmaoineachadh gun robh againn ri dhol a bhruidhinn ri ceannard na sgoile agus an iar-cheannard, a-rèir bha sinn asmaoineachadh air, a-rèir a colaistno oilthigh no às bith bhann. Is co-dhiù bha mi acoiseachd mu chuairt is choinnich mi ri tidsear Mr. MacLeod, Mr. R. J. MacLeod, tha fios agad?

PM―16:49: Tha cuimhnam air.

IG―16:50:– ‘Ah Iain, university, Mr. Youngs office’.

PM―16:54: Bha an taghadh air a dhèanamh dhut!

IG―16:55: Bha. Bidh mi acuimhneachadh air an sin is uill... bhannamsa airson ceasnachadh sin?

PM―17:04: Sin mar a bha e aig an àm sin.

IG―17:05: So bha na tidsearan asùileachadh gum biodh tu...ma bha thu adèanamh na cuspairean a tha seo no ma bha na grades a tha seo agad, bha thu adol dhan oilthigh is bha thu adol dhan oilthigh as abhad, eadar gun robh thu air smaoineachadh mu dheidhinn no an robh thu fhèin deiseil air a shon no nach robh.
Ach tha mi cinnteach gu bheil dhà no thrì dhaoine mar sin, ’s mathaid nam biodh sinn air a bhith adèanamh rudeigin eile airson bliadhna no dhà gum biodh sinn air barrachd fhaighinn a-mach às, is dìreach air a bhith nas eòlaiche air cùisean adol ann.

PM―17:37: Is nuair a chaidh thu a dhObar Dheathain son a bhith nad oileanach, an e sin achiad turas a bha thu air a bhith as a...as abhaile?

IG―17:43: O, chan e, bha mi air, bhiodh...nuair a bha sinn gu math beag chaidh sinn ann air an trèana mar teaghlach à Inbhir Nis, is chaidh mi ann aon turas eile, ’s dòcha bliadhna mus deach mi ann, dìreach a dhfhaicinn an oilthigh is a dhfhaicinn na...na h-àiteachan-fuirich a bhann.

PM―17:59: Agus an robh cianalas ort idir airson...air achiad bhliadhna?

IG―18:04: Ann an dòigh bha, ann an dòigh eile cha robh, son bha e acòrdadh rium glè mhath a bhith adèanamh an seòrsa rudan a bhithinn adèanamh. Bha an àite-fuirich acòrdadh rium glè mhath, bha sinn afaighinn ar biadh is tha...bhithinn afaicinn na h-aon daoine, bhithinn...seo latha ro na fònaichean làimhe. Bhithinn afònadh dhachaigh gu math tric, achs e an rud a bhann cha robh dòigh ann faighinn grèim ort mar a thann an-diugh. So bhithinn afònadhs dòcha gu math tric, gun fhios nach robh adhbhar sam bith fònadh dhachaigh gun fhios nach biodh iadsan feuchainn ri faighinn grèim ormsa. Cha robh dòigh ann faighinn grèim air daoine.

PM―18:49: Cha robh. Ach bha sinn adèanamh achùis dìreach gun trioblaid, cha robh an còrr ann air a shon.

IG―18:54: Aidh, bha sinn cleachdte ri saoghal mar sin.

PM―18:58: Bha, bha. Agus so rinn thu trì no ceithir a bhliadhna ann?

IG―19:02: Trì bliadhna a rinn mi.

PM―19:03: Trì bliadhna ann an Obar Dheathain, agus thàinig thu a-mach nad chunntasair an uair sin?

IG―19:07: O, cha tàinig.

PM―19:08: O, nach tàinig?

IG―19:09: Cha tàinig, cha robh mi air...cha do chuir mi crìoch air cunntasachd idir, ’s e MA, bha bhliadhna Gàidhlig, bhliadhna eaconamachd, bliadhna cunntasachd is bliadhna coimpiutaireachd, ged nach eil fhios agam air càil mu dheidhinn.

PM―19:20: Shin agad e, abair measgachadh.

IG―19:23: Agus lagh.

PM―19:24: Agus lagh!

IG―19:25: Lagh-gnìomhachais.

PM―19:26: Ceart.

IG―19:27: Chan eil fhios agam ciamar a rinn mi coimpiutaireachd, ’s e dìreach aon de na cuspairean a bha thu adèanamh son gum biodh gu leòr cuspairean agad airson crìoch a chur air ceum, is dìreach...rinn mi na bha a dhìth airson faighinn tro na...chan eil cuimhnam an e deuchainnean a bhann...’s e, tha mi cinnteach gun robh deuchainnean ann. Chan eil càil a dhfhios agam dhionnsaich mi is chan eil cuimhnagam air càil ach cha do rinn e diofar sam bith, ’s e dìreach ionnsachadh de na bha iad atoirt dhut son ionnsachadh is a sgrìobhadh a-mach a-rithist.

PM―19:58: Agus bha thu am beachd a dhèanamh ma-thà, às dèidh dhut crìoch a chur air achùrsa?

IG―20:02: Cha robh an t-uabhas fios agam, bha mi asmaoineachadhs dòcha for-cheum air choreigin a bha stèidhichte air cùrsa, nos dòcha a bhith ag obair ann an àite sam bith airson greis bheag agus an uair sin asmaoineachadh air for-cheum eile, ach cha robh càil a dhfhios am.

PM―20:18: Agus cha robh...an robh thu son fuireach ann an Obar Dheathain no an robh thu son a dhol a Ghlaschu no...?

IG―20:20: Cha robh...cha do smaoinich mi mu dheidhinn Glaschu idir, bha mi asmaoineachadh dhachaigh an toiseach agus an uair sin a dhàiteigin eile, ach...och rinn mi beagan obair son greis agus an uair sin fhuair mi fòn mu dheidhinn obair aig Sabhal Mòr Ostaig. Smaoinich miO chan eil fhios am a bheil eòlas gu leòr agam’, ‘O, uill, smaoinich mu dheidhinn co-dhiùagus...

PM―20:38: Is bha iad ag iarraidh no seòrsa duine a bha iad ag iarraidh an uair sin, an e tidsear...?

IG―20:40: ’S e neach-teagaisg cunntasachd is lagh.

PM―20:43: Agus...cunntasachd is ?

IG―20:45: Lagh. Lagh-gnìomhachais so...

PM―20:47: Och, uill, so bha...bha sin agad co-dhiù.

IG―20:49: Aidh. Dhfheuch mi air is fhuair mi e is chan eil mi a...chan eil fhios am an robh mòran dhaoine eile ga iarraidh, tha mi asmaoineachadh gur dòcha gur h-e sin a bhann.

PM―20:58: So tha thu...cuin a bha sin a-nis, Iain?

IG―20:59: Tha...naoi ceud deug ochdads a naoidh.

PM―21:03: Ochdads a naoidh.

IG―21:04: Aidh.

PM―21:05: Is thòisich thu ann a sheo, uill, uill.

IG―21:07: So tha deich air fhichead bliadhna, còrr air deich air fhichead bliadhna bhuaithe.

PM―21:10: A bheil...uill tha cuideachd. Tha thu air a bhith ann a sheo bho cheumnaich thu, mar gum biodh.

IG―21:16: Cha mhòr nach eil.

PM―21:17: Ceart.

Clilstore Language Sciences InstituteSabhal Mòr OstaigSoillseIsland Voices

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8432