Passos per a resoldre l'equació 5-2x=1+2(4-2x)

Quina operació s'ha fet en cada cas?

Arrosega els elements la columna de la dreta cap a l'esquerra.