Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Alasdair MacDhòmhnaill (4)

CM 00.05: ’S bha, cus stòireadhnan eile mu na sìthichean.

 

AM 00.09: Dè thuirt thu?

 

CM 00.11: An robh stòireadhnan eile ann mu na sìthichean agaibh?

 

AM 00.013: Och, ainmeannan?

 

CM 00.16: Uill direach sgeulachdan, stòireadhnan.

 

AM 00.21: Chan eil, ach dìreach bha cus o chionn fhada fhios agad a' smaointinn gun robh, gum biodh iad a' togail feadhainn is a' falbh leotha so, an sluagh man tuirt iad. Gum faigheadh tu, gum biodh tu an àiteigin ’s gum faigheadh tu an àiteigin eile, aidh.

 

CM 00.39: An do thachair e gu duine sam bith air an robh sibhse eòlach?

 

AM 00.44: Uill bha Eairdsidh Aonghas Ghilleasbaig ag ràdh gun robh boireannach anns a' Bhaile Shear shìos gur ann aig geata Bhaile nan Cailleach a fhuair iad i 's cha robh fhios aice ciamar a fhuair i ann.

 

CM 00.50: Às an seo?

 

AM 00.52: Às a Bhaile Shear, aidh.

 

CM 00.057: O tha deagh astar an sineach.

 

AM 00.58: Mmmm, dh' fheumadh sgiathan math a bhith oirre!

 

CM 01.08: Agus, tha mi a' feuchainn ri cuimhneachadh dè na rudan eile, o aidh, innis dhomh mu dheidhinn Alasdair Rob aig a' bhùth, aig bùth a' Chlachain agus an e Iain Beag a bha a' dèanamh sìomain, sìomain dha…

 

AM 01.29: O aidh Alasdair Rob a' mharsanta a bha shuas aig a' Chlachan agus bha cousin dha fhèin a bh' ann Iain Beag Pheigi a chanadh leis, tha, och bha e math air a shon fhèin co-dhiù. Bhiodh an uair ud bhiodh a' mharsanta bhiodh iad, cheannaicheadh iad rud sam bith a dhèanadh tu, cheannaicheadh iad e is reiceadh iad e is uh bha stòr aige, taigh-stòr aige aig ceann na bùtha co-dhìu is bha, bhiodh Iain Beag a' dèanamh sìomain fraoich co-dhiù agus bhiodh e ga bheir dhith agus bhiodh Alasdair Rob a' toirt dha biadh no rudeigin ach 's ann a bha Iain Beag, thug e an aire do tholl a bha air bonn an t-sead, bonn an, ri taobh a’ sead co-dhiù agus thòisich e ‘cuir thu pèin a-mach dhan t-sead e ma tha' agus chanadh Alasdair Rob agus chuireadh Iain Beag dhan t-sead e ach chuireadh an ceann aige a-mach tron toll is nuair a thigeadh an oidhche bhiodh e a' dol shìos is bha e a' slaodadh an ceathramh ròp, an ceathramh sìomain a-mach tron toll is bha e ga reic dha larna-mhàireach a-rithist!

 

CM 02.41 ’S bha naidheachdan eile mu Iain Beag cuideachd nach robh, aig a, aig a, ag iarraidh mòine no rudeigin…

 

AM 02.47 O bha e an uairsin bhiodh iad an uair ud bhiodh telegrams a' tighinn dhan Phost Office is dh'fheumadh Alasdair Rob an uairsin cuideigin fhaighinn a dh'fhalbhadh leotha agus mura biodh duine eil timcheall 's e Iain Beag an last resort agus co-dhiù, an toiseach dh'fheumadh e Iain Beag a chuir ann an trim math an toiseach mu falbhadh e leotha so co-dhiù chaidh Iain Beag sìos a dh'iarraidh sgadan so 's bha sgadan a bha e a-muigh san stòr so co-dhiù dh'innis Iain Beag gun robh e ag iarraidh dusan sgadan is ‘o ma tha, siud agaibh parcel' ars Alasdair Rob ‘is fhalbh thu pèin Iain agus tomhais thusa an sgadan' agus bha sineach math gu leòr is thàinig e a-staigh leis an sgadan is bha am parcel mòr mòr aig Iain Beag tighinn a-staigh is co-dhiù tha ‘a-neisd' ars Alasdair ‘tha telegram an seo falbh sibh leatha an-dràsta Iain is gheibh sibh am parcel nuair a thilleas sibh'. Bha sineach ceart gu leòr dh' fhalbh e leis a' pharcel. Nuair a dh'fhalbh e chòp Alasdair Rob, chòp e am parcel air ais dhan bhàthaich, bha dhà na thrì dusan aige an àite dusan co-dhiù bha, thill Iain Beag co-dhiù, ‘càil', dh'fhàg e am parcel air an staidhridh fhios agad air an staidhridh a' dol suas dhan lobht ‘càite' ars Iain Beag a bheil am parcel?' ‘O' ars Alasdair Rob ‘bha a leithid seo a bhoireannach a-staigh' ars esan, nàmhaid cianail de dh'Iain Beag a bh' innte agus ‘bha i a-staigh agus bha i ag iarraidh dusan sgadan agus seach 's e sibh pèin a thomhais i Iain thug mi dhith an dusan sgadan'. ‘O, nach i a fhuair am bargain' ars esan!

 

Bha Teàrlach Ruadh cha chreid mi nach e Uncle de dh'Iain Beag a bh' ann, bha e fhèin a' fuireach ann an bha tobhtaichean shuas fon mhans' ann a shin aig a' Chlachan ann a shin is bhiodh e an còmhnaidh dol a chèilidh air a' mhinistear a h-uile h-oidhche, 's bha cat aige, is cha chreid mi gum biodh e fhèin a' buan mhòine ann bha e an còmhnaidh gann de mhòine co-dhiù is bha cat aige piatan de chat aige is bha e ga bheir leis a-null a choimhead air a' mhinistear is a' sìor èigheachd is a' sìor èigheachd is nuair a gheibheadh e a-null faisg air a' mhansa thòisicheadh e an uairsin mar gum biodh e a' feuchainn ris a' chat a chur dhachaigh is thòisich e a' tilgeil mòine a mhinisteir air a' chat, tarsainn a' ghàrradh air a' chat mar gum biodh mas fhìor gun robh e a' feuchainn ri a cur dhachaigh agus a' sìor èigheachd oirre agus an uairsin rachadh e a chèilidh agus nuair a dh'fhàsadh i dorcha an uairsin dh'fhalbhadh e is e a' cruinneachadh a mhòine uile nuair a rachadh e tarsaing air a' ghàrradh, so bha iad a ràdh gun robh feum aig a' mhinistear gun robh aige ri mòine a bharrachd a bhuain a h-uile bliadhna.

 

CM 05.43 Agus cò na caractaran eile a bha timcheall?

 

AM 05.49 O, bha fear thall aig Cladach Chirceabost, dè chanadh tu leatha fhios agad an fheadhainn a dh'fheumas rudeigin a dhèanamh fad an t-siubhail bha fear seo is bha craze aige dh'fheumadh e bhith fuaigheal fad an t-siubhail a' cur tuthag dhan bhriogais is gun toll orra idir dh'fheumadh e an carry on a bha siud a' fuaigheal fad an t-siubhail ach bha e math math air obair, Domhnall Ailean mac Dhomhnaill Bhàn a chanadh iad leis, bha nòisean bha e cianail keen againne bha pincushion mòr aig mo sheanmhar ann am preasa mòr aig ceann a' bhùird is bhiodh Domhnall Ailean bhiodh e an còmhnaidh ann a sheo-ach ag obair cuide ri m' athair is bha mo shean, e fhèin is mo sheanmhar bha iad aig terms uabhas math co-dhiù 's bhiodh e bhiodh e a’ suidhe staigh aig ceann a' bhùird gu a dhìnneir no rudeigin is nuair a bha e a' suidhe a-staigh bha e a' toir a-mach an t-seathar is chitheamaid e is thogadh e snàthad às a phincushion 's chuireadh e dhan lapel aige mar seo-ach fhios agad, bha iongnadh cianail againn dhe seo-ach fhios agad.

 

Co-dhiù tha mi a' smaointinn gum biodh e a' buachailleachd shìos anns a' Chàrnaich ann a shiudach agus na shuidh air clach shios ann a shiudach air croit na Càrnaich agus a' cur an làmh aige suas is sìos mar siud fad an latha a' cur an cruth sin agus bha e ag innse dha m' athair an latha seo co-dhiù Beinn na Fadhla chan eil fhios am cò aig a bha e ag obair ann am Beinn na Fadhla shuas bha e a' dol a dh' fheamanadh co-dhiù le each is cairt is tha gun do thòisich e air an rathad sìos gun a chladaich bha an t-astar rudeigin fada is a’ cur seachad na h-ùine  's ann a thòisich e a chur tuthag air a bhriogais is 'dè' ars esan 'ach thug mi mo shùil far a ghnothaich is stad mi an t-snàthad mu thòin an eich is theich an t-each sa chairt 's feumadh e bioran a dhèanamh dhen chairt! Bha e uabhasach iongantach mar a bha e so, fasan a bh' aige so… bhiodh e an còmhnaidh bhiodh m' athair an uair ud bhiodh e tha mi creidsinn bhiodh mar a bhiodh daoine eile a' falbh thimcheall a' dol a-mach air an oidhche is mun do phòs e fhios agad is bha seo-ach mo sheanmhar leatha fhèin an uairsin is bhiodh i a' dèanamh biadh do Dhòmhnall Ailean is bha e a' còrdadh leis cho math is itheadh e rud a cianail co-dhiù is bha Magaidh Bhoid shuas ann a sheo bha fhios aice gun robh Dòmhnall Ailean a' gabhail a dhìnnear ann a sheo a h-uile h-oidhche mu falbhadh e nuair a bhiodh iad deiseil is, tha, co-dhiù bha Magaidh air bha iad dol a theannadh air dìnnear shuas aice fhèin is brathar a màthar na is co-dhiù bha i air a dìnnear a chur a-mach air a' bhòrd is chunnaic i chunnaic i Dòmhnall Ailean, chan e, thainig Dòmhnall Ailean is co-dhiù bha fhios aice gun robh e air a dhìnnear a ghabhail ann a sheo co-dhiù agus 'an gabh thu grèim dìnnearach a Dhòmhnaill Ailein?' 'O nach eil e a cheart cho math' arsa Dòmhnall Ailean is thug e seathar a-null chun bhùird  is chuir Magaidh biadh air a bheulaibh co-dhiù is bha Magaidh cho conasach is dh' èirich Magaidh is chaidh i dhan doras 'O shìorraidh' arsa Magaidh, 'chì ma ann a shin Ailean a' tighinn a-null chun an dorais' ars ise 'Cuir siud air falbh!'  Gun e idir ann cha robh i ach conasadh.

 

Bha fear eile shuas ann a sheo, cha bhith cuimhne agadsa air, Aonghas Ailean mhic Aonghaidh a chanadh iad leis. Seo fhios agad an taigh beag aig ceann an rathaid mhòr aig ceann tha, ùdraid a Bhaile Shear, tha thu a' tionndadh taobh Chàirinis tha taigh beag leis fhèin ann a shin. 'S e thog e bha e bha croit aige shìos ris a' chladach an toiseach is nuair a retire e thog e an taigh beag a bha shuas ann a shiud. Ach bha e an toiseach a' fuireach a-muigh is agad na tobhtaichean a tha a-muigh aig ceann an t-seann rathad beag a sin, faisg air ceann a-muigh tha tobhtaichean ann 's ann a bha e a' fuireach an toiseach is co-dhiù 's ann bha e a' fuireach an uair ud bha e a ràdh gun robh e thall taobh Chàirinis agus bha e a' tighinn dhachaigh an oidhche bha seo is mu choinneamh ùdraid a Bhaile Shear ann a shineach tha leathad beag ann is oidhche ghealaich a bh' ann is pìos bhuaithe chunnaic e rud a bha seo a tighinn thuige pìos bhuaithe is tha duine mòr cianail is bha e ràdh chan eil fhios am dè ni mi is thuirt e o bha mi a' ràdh rium fhèin an uairsin 'ma theicheas mi' ars esan 'mas e rud a tha a' dol a dhèanamh cron nach beireadh e orm co-dhiù, is so tha e cho math a' cumail romham' is dè bha sin ach Griomasach agus cuibheall shnìomh aige air a' ghualain agus e a' dol dhachaigh leatha bha e a-null aig an ? aig ? Heisgeir is cuibheall shnìomh aige is e a' dol dhachaigh is nan robh mi a-neisd air teicheadh cha robh mi air a ràdh nach fhaca mi bòcan ars esan siud ars esan mar a bha na bòcain bha daoine a' faicinn, bha iad a' teicheadh.

 

Bha e a ràdh leam gun robh cuimhne aige air Ailean Heisgeir.

 

CM 11.11: An robh?

 

AM 11:12: Gun robh Clann Raghnaill, fhios agad Malag Ailean Heisgeir ’s ì bha pòsda aig ann a sheo aig Raghnall mac Alasdair Òig fhios agad màthair Mòr Raghnaill, is an uairsin bha esan bha tè an sin Clann Raghnall fhios agad uncle do Sheonaidh Ailean is bhiodh i an còmhnaidh shìos an Croismoraig cuide leotha, is 'dh'fhàgadh an oidhche bha seo-ach sinn a’ babysittadh a bhodaich aig an teine dh'fhalbh, iad fhèin a' falbh a dh' àiteigin is cha robh sinne' ars esan 'ach beag, is Ailean Hèisgeir duine mòr tròm' ars esan 'is dè' ars esan 'ach feumaidh gun do thuit am bodach na chadal is thuit e far an t-seathar ri taobh an teine' ars esan 'agus tha cuimhn' am fhathast' ars esan 'an damaist a fhuair sinn ga chur suas air an t-seathar air ais' is cha robh cha robh iad ach òg.

 

CM 12.22: Agus an e Iain Beag am fear a chuir...a bha ga cheangal fhèin leis an telefon?

 

AM 12.32 'S e, Iain Beag Peigi bha e o bha e tròm tròm air an druthaig mar sineach is e a' dol a Chàirinis tha mi creidsinn gum biodh aodaichean cast-offs is gnothaichean dhen t-seòrsa sin air cha robh cus aige co-dhiù, is bha e an oidhche seo a' tighinn à Càirinis thall is oidhche dhorcha dhorcha is thàinig meall uabhasach is chaidh e le fasgadh pòl an telefon meall clachan-meallan no rudeigin is bhristeadh fhaighinn de ghaoth dheth tha cheangal e suas putain a sheacaid is dh' fheuch e air falbh an uairsin is chan fhaigheadh e às a siud sheall e suas 'leig às mi' ars esan 'leig às mi, thu fhèin cho mòr 's mi fhèin cho beag feuch an leig thu air falbh mi' ars esan 's e air a sheacaid a dhùnadh timcheall air pòl a telefon!

 

Bha turas eile bha Seonaidh Ailean a bha shuas next-door ann a sheo Seonaidh Ailean Mairead a chanadh iad leis nephew de cousin de Mhagaidh Bhòid fhios agad Clann Ailean Bheag a bha a-bhos ann a sheo-ach teaghlach Sheonaidh Ailean an Càirinis bha iad a-bhos ann a sheo an toiseach so bha Seonaidh Ailean agus fear de ne gillean a-muigh sa bheinn co-dhiù 's mharbh iad fiadh is agus 's e Irvine an geamair a bha an Langais an uair ud agus chunnaic e iad co-dhiù agus dh' fheuch e às an dèidh agus chuir iadsan am fiadh air falach co-dhiù is rachadh iad a-mach a dh' iarraidh an ath- oidhch' co-dhiù, 's bha sin math gu leòr agus och tràth madainn làrna-màireach bha Seonaidh Ailean a-bhos an Croismoraig is bha e a ràdh leotha 'o' ars esan 'cha leig sinn a leas a dhol a dh' iarraidh an fhèidh a-nochd' agus ' Ciamar a tha thu a' dèanamh a sin a-mach?' 'Bha mi' ars esan 'a dh' iarraidh cigarettes aig a Chlachan an ceart uair agus bha Seasaidh Irvine ann 's i a' ceannachd uineannan' ars esan!

 

So bha Seonaidh Ailean ag ràdh gur e an fhìrinn a bh' aige gun robh cuimhne aigesan air an oidhche a thàinig Irvine às an dèidh - chan eil fhios am cò fear dhe na gillean an e Ruairidh na cò fear a bha Seonaidh Ailean bha an làn air a dhol throimhpe anns an fhadhal thall an seo is thòisich e air èigheachd thall is bha Seonaidh Ailean a ràdh gun deach esan a-null le pònaidh gan iarraidh 's gun tug e a-nall e.

 

CM 15.02: Is dè, bha sibh ag innse dhomh mu dheidhinn bha fear lagh a choireigin a' fuireach faisg air a seo agus fhuair e às cuimhnich an fheadhainn a bha, a chaidh a-muigh a dh' Eubhal.

 

AM 15.14: O bha 's an fheadhain 's e Griomasaich a bh' ann is bha iad bha iad mar a bha an uair ud nan robh thu ag iarraidh fiadh dh' fheumadh tu a dhol an Eubhal no dhol a Lì mu faigheadh tu e chan ionnan e san latha an-diugh tha iad a' cadal sna dorsan aig daoine 's ach co-dhiù na Griomasaich a bha seo - ach feadhainn a chaidh a-mach a dh' iarraidh fiadh an Eubhal so chaidh iad suas air a’ bheinn co-dhiù is fhuair iad fear is chaidh iad an uairsin sìos dhan eathar dhan bhàta, bha pocannan aca is ròpan son a chur air dòigh shuas air a' bheinn airson a bheir a-nuas na pìosan so 's e Anndra Nicolson 's e bha leis a' bhàta co-dhiù agus dh' fhàg iad na gunnaichean anns a' bhàta, agus co-dhiù chaidh iad suas a dh' iarraidh an fhèidh so chitheadh Anndra anns a' bhàta iad ceart gu leòr far an robh iad shuas air a' bheinn so ach nuair a ràinig iadsan bha far an robh am fiadh leum na daoine seo a-mach is iad a' falach orra is cò bha seo ach an geamair is feadhainnn dhe na stalkers a bh' aige sa bheinn 's bha iad air an glacadh sam fiadh aca ann a shin is thogadh chunnaic Anndra dè bha dol is dh' fheuch Anndra air falbh leis a' bhàta sna gunnaichean 's bha fios aige thigeadh e a dh' iarraidh chàch a-rithist tha mi creidsinn no choisicheadh iad dhachaigh so co-dhiù thug an geamair an uairsin dhan am poileasman is chaidh e a thoirt gu cùirt a-muigh an Loch nam Madadh. 'S e tha Alasdair Iain 's e an gille aig Ailean na Càrnaich is Mairead ni'n Ailein bha e na solicitor ann an Loch nam Madadh ann a shin fear-lagh is 's e am fear-lagh a bh' aca bha e uair na phrosecutor agus uaireannan na uaireannan rud a b' fheàrr a fhreagradh dha fhèin bha e uaireannan na fhear lagh, bha e na fhear lagh aig na Griomasaich an latha a thugadh a-mach gun an cùirt iad 's bha iad a' dèanamh a-mach fhios agad nach b' e ann ach hopeless cause co-dhiù fhios agad a dhol a chur na aghaidh is, ach thòisich esan co-dhiù is thòisich a’ chùirt is thòisich a prose...procurator feuchainn rin cuir sìos is 'a bheil fhios agad' ars Alasdair Iain 'gu bheil Eubhal gu bheil e ainmeil airson cho math sa tha an crotal a tha a-muigh ann' 'o tha' ars am fear eil is ' a bheil fhios agad' ars esan 'gu bheil feum' ars esan 'daoine pocannan airson an crotal a chur ann'? 'Tha' ars esan.

'Is a bheil fhios agad' ars esan 'gu bheil feum agad air ròpan airson na pocannan a chumail airson an cuir air an gualain airson an toir dhachaigh?' 'Tha' ars esan. 'Gu dè' ars esan 'a tha thu a' smaointinn gun robh na daoine a' dèanamh?' Case dismissed!

 

Bha e uaireigin eile is bha seanair nan gillean sin shuas an Old Inn fhios agad bràthair mo sheanar Uilleam Cìobair, bha e fhèin san oighreachd air chan eil fhios ’am ciamar a chaidh iad a-mach air a chèile co-dhiù is bha an oighreachd a' feuchainn le evictadh far na cruite co-dhiù agus bha case an Loch nam Madadh a' dol co-dhiù is bha Alasdair Iain bha e na phrosecutor na phrocurator an uair ud is bha e co-dhiù a h-uile turas a thigeadh an case aig Uilleam Cìobair suas san estate suas tha bha Alasdair Iain a ràdh gun robh tuilleadh ’s a chorr air an agenda aige is cha robh ùine gu leòr son a chase sin an-diugh so bha an carry on a bha seo a' dol fad grunnd mhìosan is mu dheireadh thall thàinig an case suas an turas seo co-dhiù is thuirt am procurator 'o' ars esan 'I'm sorry this case is dismissed now it's run out of time' is chaill an estate is fhuair esan…

CM 19.41: O uill, bha sin handy!

 

AM 19.43: Bha iad a ràdh gum b' fheàrr caraid sa chùirt na crùn sa sporran!

 

CM 19.48: Gu dearbh.

 

CM 19.52: Bha fear, aona tarbh, bhiodh, tha iad fhathast a' dèanamh sin, bhiodh tarbh a' tighinn on Bhòrd, bhiodh tairbh a' tighinn dha na bailtean air hire agus cha bhiodh ann ach an aona tarbh nuair a bhiodh iad a-mach air a' mhòr-fhearann is bha a chrodh uileag a' dol a-mach cuide leis ann a shin 's bhiodh iad a' dol chun na chuidhe air an oidhche an uairsin is dh'fheumadh, bha buachaille leotha fad an latha is e gan toir a-staigh, leigeadh e a-mach iad ma sheachd uairean sa mhadainn 's thoireadh e a-staigh aig meadhan-latha iad 's bhiodh daoine a' dol gam bleoghainn am uairsin dhan chuidhidh so, leigeadh e a-mach aig uair feasgar iad a-rithist 's bhiodh iad a' dol a-staigh ma sheachd uairean a-staigh thuige 's bhiodh daoine a' dol gam bleoghainn an uairsin is dh' fheumadh e, cus dha na bailtean cha robh feans an àite sin an uair ud is bhiodh leth-bhuachaille aige man tuirt iad cuideachd 's bhiodh cnapach on a h-uile cruite ann an ròta a' dol leis a' bhuachaille ach an uairsin anns a’ bhaile seo co-dhiù nuair a sguir a bhuachailleadh ann co-dhiù is bha an uairsin aig na daoine fhèin leis a' bhuachailleachd a dhèanamh so bhiodh latha ma seach fhios agad a h-uile croit riamh dh'fheumadh iad duine a chur a-mach ga dhèanamh so sin mar a bha sinne ga dhèanamh shìos san Iolaraigh so...

 

CM 21.22: Agus dè na deitichean?

 

AM 21.24: O bha bha an toiseach bha còir aca na bha iad a' cur na caoraich uile bha iad supposed a bhith air an togail far a bhaile air bha feadhainn aca air an first of May ach a feadhainn eile an uairsin air a char a b' fhaide air a fifteenth of May ’s bha an uairsin cha robh ri creutair ri dhol a-mach air a' mhòr-fhearann idir idir a sheòrsa sam bith gun 28th, Caingeis is mar sin bha an crodh a' dol a-mach. Mun d' rachadh a chrodh a-mach bha iad bha man tuirt iad an leughaidh aca is bha iad son mar a bu trice aig a’ chuidhidh a bha iad a' cumail na leughaidh is bha iad an toiseach 's dòcha fad an fheasgair bha iad a' cuir air dòigh gàrradh na cuidhidh fhios agad clachan air tuiteam fad a’ gheamhraidh is a leithid sin bha iad gan cur ga dhèanamh stock-proof man tuirt iad is bha an uairsin bha an clerk ann is bhiodh leabhar aige is bhiodh a h-uile duine riamh againn… chan fhaod thu ach an uiread seo de bheathaichean a chur a-mach air a' mhòr-fhearann cha chreid mi nach e còig mart a bh' ann aig a' chroit a bh' againn an Iolaraigh is ceithir anns a' Bhaile Shear cha chreid mi, co-dhiù, dh'fheumadh tu innseadh dhan chlerk dè na beathaichean a bha thu a' dol a chur a-mach is tha...dh' fhaodadh tu tha còig mart a chur a mach no dh' fhaodadh tu a dhèanamh suas bha mart, feurach mart air a dhèanamh suas nam biodh, faodadh tu ceithir gamhna a chur a-mach no dà ??? no dh' fhaodadh tu dè dh'fhaodadh tu dè seo 's e dà ??? is ceithir gamhna a gheibheadh tu siud mar a bha e a' dol mun cuairt is mura robh full souming agad fhèin, mura robh beathaichean gu leòr agad fhèin, 's gun robh barrachd aig cuideigin eile is a dh'fhaodadh iad a chur a-mach dh' fhaodadh tu feadhainnn, feurach mart eile a cheannachd aig an duine aig an robh is dòcha nach robh gu leòr aige, is a phàigheadh airson a h-uile mart a chuireadh tu suas air an leughaidh aige so.

 

CM 24.00: Is dè mu dheidhinn na caoraich ma-thà?

 

AM 24.03: O bha na caoraich an uair ud bhiodh iad  gan cur suas, 's ann son sin a tha Fadhal nan Caorach shìos ann a sheo is caoraich Iolaraigh a' tighinn a-nuas air an fhadal ann a sheo 's a' dol suas dhan mhòintich cha robh ach mar a bha mi a ràdh leat gu robh bha na croitean uileag gun robh iad air an treabhadh is cha robh iad ach gan cumail son feurach a’ gheamhraidh bha an uair ud cha robh ach na caoraich mar a chanas iad nan second class citizens a bh' annta an uair ud is cha robh ach thigeadh an uairsin mu dheidhin meadhan Mhay nuair a bhiodh a fochan?? Bhiodh a fochan a' fàs an uair ud bhiodh iad gan togail dheth is gan cur a-mach dhan mhòintich. Ach bha call an fheadhainn nach robh suas ris a’ ghartan caoraich a Bhaile Shear is an Iolaraigh nuair a chaidh iad a-mach dhan mhòintich bha iad a' call a chuid bu mhotha air chall leis a' ghartan so an uairsin nuair a thàinig prìs na b' fhearr air a' chaoraich an uairsin thòisich daoine air an cumail air an croit nan gabhadh e dèanamh gus am biodh uain aca a chreiceadh iad is ma dheireadh thall chuir iad feansaichean timcheall far an robh an tarbh is thòisich e an uairsin le cus dhe na bailtean a ghabhadh e dèanamh apportion iad a mhachair is a leithid sin is dh' fhaodadh daoine an uairsin feur is arbhar a' fàs air a mhachair is dh' fhaodadh na caoraich a bhith air a’ chroit agad so.

 

CM 25.50: Agus so an robh na caoraich a' cunntadh airson an souming no an e dìreach na beathaichean mart a bh' ann?

 

AM 25.54: O cha robh iad, bha souming eile air na caoraich an uair ud ceart gu leòr ach cha robh daoine cho cudromach oir 's ann sa mhòintich a bha iad co-dhiù cha b' ionnan iad a bhith air feur ceart is bha iad iongantach nuair a rachadh iad dhan mhòintich bha an t-àite aige fhein aig caoraich a h-uile duine cha toireadh iad an luib caoraich duine eile idir bha mar gum biodh mar a chanas iad shìos ann na Borders, hirsels a chanadh iad leis, mar a tha am facal ag ràdh 'far an d' fhuair an t-uan am bainne' gum fuiricheadh e ann a shin fhios agad is tha tha cuimhne agam caoraich a mhachaire fhios agad a-muigh air, tha, anns a Rubha Dhubh mar an tuirt iad, a-muigh air beulaibh Park Cottage a bha iad a’ fuireach, is bha caoraich, caoraich Eilean Bhorghaigh is caoraich na h-Àirdeadh bha iad a' fuireach shuas ma bheinn a' Chlachain fhios agad, taobh a-mach taobh Loch Tormasaid ann a shin, is bha caoraich na Càrnaich bha iad a' fuireach a-muigh aig Boglach nan Sgadan mar an tuirt iad, tha, a-muigh mu choinneamh Langais tarsaing air taobh eile na locha ann a shin.

 

CM 27.18: Is cha rachadh iad an lùib a chèile…

 

AM 27.19: Is dh'fhuirich iad ri taobh a chèile is na caoraich a Chinn Àird ann a sheothach bha iad a' fuireach na b' fhaide taobh Àirigh na Gaoitheadh is Àirigh na Seilcheig a-muigh an taobh sin. Caoraich a' Bhaile Shear bha iad an aona dòigh an taobh eile bhiodh iad, an àite aca fhèin. Caoraich Chalum Ruairidh bha iad a' dol a-mach gu Abhainn Fhideadh a-muigh ann is bha caoraich Magaidh Bhòid bhiodh iad a' dol a mach man Bhoch Lèithe, caoraich Iain Eàirdsidh Dhòmhnaill Bhàin bha iad a' dol a-mach ma Loch a Phòileat, is tha, cò an fheadhainn eile caoraich Lachlann Aonghais bha iad a' dol a-mach a dh' Orasaigh is bha an t-àite aca fhèin ann uileag fhios agad.

CM 27.58: Ged nach robh feansaichean bha iad direach a' dol dhan àite.

 

AM 28.02: Ach bha an crodh an aghaidh sin bha iad a mixeadh anns a' chuidhidh, aidh.

 

CM 28.13: An robh sibhse a' dèanamh gruth, tha ìm is càise is a h-uile rud mar sin?

 

AM 28.14: O bha, a h-uile duine a' dèanamh sin an uair ud, tha, ri mo linn-sa bha iad a' cumail crodh a bhiodh iad a' bleoghain bhiodh iad gan cumail air a' chroit is tha, 's dòcha nam biodh an tarbh ann bhiodhte gan toirt sìos dhan arbhar le bìdeag ròpa no rudeigin so gam bleoghainn feumaidh tu tha bha na laoigh air theothair an uair ud timcheall air na pìosan nach gabh treabhadh dhen chroit bha na laoigh air theothair ann so bha iad a' faighinn bainne à pucaid so, bha an uairsin bha inneal againn 's e separator a chanadh iad leis bha ,bha, bha sligean is gnothaichean a' dol na bhroinn, am broinn pàirt dheth is bha bobhla mòr mòr air a mhullach os a chionn is bha thu a' còpadh a bhainne bhlàth dhan bhobhla a bha sineach is bha handle air is bha thu ga chur mun cuairt is bha e cianail trom ga chur mun cuairt an toiseach gus a dh'fheumadh speed àraid, bha e a' tighinn gu speed àraid tha is bha nuair a bha bell air bha e a' dol mun cuairt air a shocair is nuair a stadadh a bhell bha sin a' dèanamh gun robh e luath gu leòr is bha thu a' fosgladh an tap is bha am bainne a' dol sìos dhan inneal a bha seo is bha an t-uachdar a' tighinn a-mach air aona srùp is am bainne togalach a' tighinn a-mach air srùp eile.

 

CM 29.48: An robh?

 

AM 29.49: Aidh is ron an sin dh'fheumadh iad ga chur dhan mhìosan is a' toir an uachdar dheth le slige creachain no rudeigin is ach bha siudach ann is bha uachdar blàth is bainne blàth togalach agad ann an tiotan. Tha, bha an uairsin an t-ìm a' dol ann an crannachan, tha an t-uachdar a' dol ann an crannachan is bha thu a' cur sineach mun cuairt no sìos is suas gum bristeadh e so.

 

CM 30.15: Dè cho fad sa bheireadh e gus a bha e gus a bha..?

 

AM 30.18: Chan eil fhios ’am ciamar a bha e ag obrachadh, bha e a-rèir 's an temperature a bha a' dol aig an àm, cha chreid mi, ma bha e ro fhuar no rudeigin bheireadh e na b' fhaide is bhiodh iad a' cuir druthag de dh'uisge bhlàth ann.

Clilstore Language Sciences InstituteSabhal Mòr OstaigSoillseIsland Voices

Short url:   https://clilstore.eu/cs/9724