Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

EL PROFETA - El lavorar

EL PROFETA del Khalil Gibran

traduzion del Marc Tamburell

L’Ariv de la Nav 
L’Amor 
El Matrimoni 
I Fiœi 
El Dar 
Maiar e Bever 
El Lavorar 
La Legria e la Pena
I Cà 
I Pagn 
Crompar e Vender
Crimen e Castig 
La Lej 
La Libertaa 
La Rexon e la Passion 
El Dolor 
La Conossanza de Nun Medesim 
L’Insegnament 
L’Amicizia 
El Parlar 
El Temp 
El Ben e el Mal 
L’Orazion 
El Piaxir 
La Belleza 
La Relijon 
La Mort 
La Partenza

 

 

El Lavorar

PŒ UN VILLAN l’ha diit, “Parla-n del Lavorar.”

E lu l’ha respondud, dixend:


Lavorii per podir tegner el pass de la terra e de l’anema de la terra.

Perqè star ferm vœl dir deventar un forester per i stajon, e

andar via da la procession de la vita, qe la marcia con sotamission maestosa e orgoiosa invers l’infinid.

Quand qe lavorii a sii un flut cont un cœr qe ‘l trasforma in musega el bisbolar dei ore.

Qi de violter al sariss una cana, muta e silenziosa, quand qe el mond intreg al canta in unison ?

V’hann semper diit qe el lavor l’è una maledizion e una sfortœna. Ma mi ve dixi qe quand a lavorii a realizii una part del sogn plœ antig

de la terra, assegnad a violter quand qe el sogn medem l’è

nassud,

E andand inanz a lavorar a sii delbon adree a amar la vita,

E amar la vita cont el lavorar vœl dir vesser intim cont el plœ prefond segret de la vita.

Ma se int el voster dolor a considerii la vita comè un’aflizion e el pes dei vostre carn comè una maledizion scrivuda in sul voster front,

inlora ve respondi qe nomà el sudor del voster front al podarà lavar via quell qe g’è scrivud sora.

V’hann diit ancassì qe la vita l’è scura, e int la vostra straqeza repetii quell qe i hann diit la jent straca.

E mi dixi qe la vita l’è delbon scura fœra qe quand a g’è l’impuls, E tuts i impuls i enn orb fœra qe quand g’è la conossanza,

E tuta la conossanza l’è invana fœra qe quand g’è el lavor,

E tut el lavor l’è vœd fœra qe quand g’è l’amor;

E quand qe lavorii cont amor inlora taqii violter medesim a violter medesim, e vun a l’olter, e a Dé.

E cos’è-el el lavor cont amor ?

L’è tesser la tila cont un ref tirad dal voster cœr, tant ‘mè se la

fudess la tila qe la vestiss el voster ben-amad.

L’è costruir una cà cont afet, tant ‘mè se la fudess la cà indovè

qe ge va a star el voster ben-amad.

L’è somenar la somenza con tendreza e far regœi con legria,

tant ‘mè se i fudessen i fruts qe i dann da mangiar a’l voster ben- amad.

L’è imbibir tute i robe qe fii cont un fiad del voster spiret,

E savir qe tuts i morts qe i enn benedets i enn lì aprœv qe i ve vardan.

De sovent v’hoo sentud dir, tant ‘mè se fudessov adree a parlar int el sogn, “qi è qe lavora el marmor, e al trœva la forma de la so

anema int la preda, l’è plussee nobel de qi è qe ara la terra.

E qi è qe tœv l’arc in ciel per destender-l in su una tila a imajen d’om, l’è plussee de qi è qe fa i zapatole per i noster pee.”

Ma mi dixi, miga int el sogn ma int el stra-dessedament del mezdì, qe el vent al parla dolçament sia ai rogore jigant qe a l’ultem dei fil

d’erba;

E l’è grand nomà quell qe al trasforma la vox del vent int una canzon indolcida dal so amor de lu.

El lavorar l’è l’amor rendud visibel.

E se violter podii miga lavorar cont amor ma nomà con

desgust, l’è mei qe lassii perder el voster lavorar e ve setii ai cancei del tempi per recever la lemosna da quei qe lavoran con legria.

Perqè se fii cœxer el pan cont indiferenza, a coxii nomà un pan amar qe ‘l scœdiss nomà la metaa de la fam d’un om.

E se g’havii adoss una grama vœia quand qe torcii l’uga, la vostra grama vœia la distilla un tœseg denter int el vin.

E se cantii tant ‘mè i anjol, ma senza amar la canzon, a sofegii i oregie dei omen contra i vox del dì e i vox de la nœit.

 

Traduzion Copyright © Marc Tamburell 2015

ISBN 9788896751176

Menaresta Cultura, Identitaa e Territori Via Sirtori 1
Monça / Monza (MB)

menarestaeditore.it/

Ringraziaments
Grazia de cœr a’l Lissander Brasca e a la Simona Scuri per haver vutad int i fas final de la produzion.

Khalil Gibran
El Khalil Gibran (6 de Jenar, 1883 – 10 d’Avril, 1931) l’è stait un pitor, poeta, filosof e scritor libanes qe l’ha passad asquas tuta la so vita int i Staits Unids d’Amerega. El Profeta, publegad per la prima vœlta int el 1923, l’è el so lavor plussee conossud, e l’è stait voltad in plussee de quaranta lengue. Per via de la popolaritaa de El Profeta, el Gibran l’è vun dei poeta plussee lejuds a’l mond dop dal Shakespeare e el Lao-Tzu.

 

http://doccdn.simplesite.com/d/b2/4b/286260059230129074/7fcf0f80-18b9-4a31-8cfb-d561e3766284/el%2Bprofeta%2Bin%2Blombard%2Blanguage%2B.pdf

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8740