Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Ailig Mac a' Phì (1)

E[airdsidh] C[aimbeul]―00:04: Ailig, mòran taing airson bruidhinn rinn an-diugh aig ur dachaigh fhèin is, is latha brèagha.

A[ilig] M[ac a’ Phì] ―00:11: O, ’s e do bheatha.

EC―00:12: Am b’ urrainn dhut tòiseachadh le dìreach rud beag innse dhuinn mur deidhinn fhèin is ur teaghlach, ciamar a tha iad gur sloinneadh agus rud sam bith eile?

AM―00:23: Uill…tha thu a’ minigeadh dìreach a…on a bha mi òg?

EC―00:29: Seadh dìreach, aidh, cò, cò...cò an teaghlach agus cà’, cà’ an do thogadh sibh?

AM―00:35: Uill, thogadh mise….’s e ‘Sunndachan’ a chanadh iad le m’ athair.

EC―00:40: Sin mar gum biodh…agus…agus ciamar a fhuair e an t-ainm a tha sin ‘Sunndachan’? An e, an e duine gu math sona a bh’ ann, no?

AM―00:46: Dè? Bha iad ag ràdh…chan eil fhios a’m ’s e… uill ’s e ‘Mac Shunndachain’ a bh’ ann, ’s e mo sheanair air an robh ‘Sunndachan’, ach ’s e ‘Sunndachan’ a bh’ ac’ air m’ athair cuideachd. Chan eil fhios a’m dè fhuair…gun robh e toilichte air dòigh air choireigineach.

EC―00:59: Gun robh e sunndach na dhòigh is…agus innse dhomh beagan mun an teaghlach, cia...cia mheud a bha as an teaghlach?

AM―01:01: Bha naoinear againn as an teaghlach, bha iad…agus ’s ann à Lìonacleit a bha iad an toiseach, thàinig iad an uair sin a Bhaile nan Cailleach nuair a chaidh…nuair a chaidh Baile…às dèidh ’s a’ Chiad Chogaidh, chaidh Baile nan Cailleach a splitteadh suas na h-ochd cruitean is fhuair m’ athair tè aca, ex-army agus fhuair…bha a h-ochdar ann, bha Wilson is MacLean is MacPhee is MacDonald ‘Red Tie’ a chanadh iad leis, is MacCormick is Johnstone is MacRury agus MacAulay, sin agad an t-ochdar, agus Ruairidh Dòmhnall Sheòrais.

EC―01:56: Agus mus robh cruitean ann am Baile nan Cailleach dè bh’ ann, an robh, an robh baile fearainn ann no…?

AM―02:02: Uill, ’eil fhios agad, ’s e, ’s e àite mòr a bh’ ann an toiseach, bha e aig a, aig a’ Chollach mu dheireadh ’s ann aige a bha e, agus bha e a’ dèanamh càise, agus ’s e fear de na h-àiteachan ’s e ‘Dairy’ a th’ air, sin far an robh iad a’ dèanamh na càis’, agus bha na beothaichean shuas ann an sheothach as a’ bhàthaich, beothaichean agus bha a h-ochd eich aca, ’s e siud tac mòr a bh’ ann eadar a h-uile rud a bh’ ann. Bha pìos mòr aca taobh…earrann a-muigh an siud, man a tuirt iad…bha iad a-muigh ann an Roisinis no faisg air Roisinis co-dhiù tha àite an sin ac’, ’s ann air cur a-mach na beothaichean as t-samhradh, ’eil fhios agad, cha robh feansaichean an uair sin a’ dol is cha ruigear a-mach…is dh’fheumadh iad a dhol a-mach gam bleoghann a-muigh an sin, ’s e obair sgrathail a bh’ ann.

EC―03:08: A bheil cuimhn’ agaibh, agaibh fhèin air…?

AM―03:10: Och, chan eil, chan eil, fhios ’ad, ’s ann am Baile nan Cailleach a rugadh mis’.

EC―03:18: Ceart, so, so bha e ron a’ Chiad Chogadh nuair a bha, bha An Collach ann, ann a sheo?

AM―03:21: Bha.

EC―03:23: O, tha mi a’ tuigsinn. Agus tha mi, tha mi cinnteach gum biodh tòrr ag obair aige, am biodh, am biodh…?

AM―03:26: O, bha ghràidh, bha a’ chrìostachd ag obair aige ach ’s ann aig Clann ’ic Ailein a bha e an toiseach. ’Eil fhios agad, MacDonalds of Clanranald a chanadh iad leotha, ’s ann aca a bha na tacaichean air feadh Uibhist is tuath, an taobh tuath.

EC―03:42: Is cuin a dh’ fhàg iadsan Baile nan Cailleach, an robh, an robh…?

AM―03:48: Tha mi a’ smaointinn am bell againne 1776 san àm a bha sineach, ’s e is cinntiche cuin a tha bell againn air, Ranald MacDonald of Clanranald 1776, tha coltach gur h-e sin an t-àm a bhàsaich e, fear a bha ann am Baile nan Cailleach.

EC―04:08: So co-dhiù, fhuair sibh…fhuair, fhuair an teaghlach cruit ann am, ann am Baile nan Cailleach.

AM―04:13: Fhuair, tha, thàinig…bha Eairdsidh is Mòrag, Eachann is Dòmhnall, uill is ’s ann am Baile, Baile nan Cailleach a rugadh Ciorstag mo phiuthar is mi fhìn is Màiri is Calum Eòsaph, is fear air an robh Ronnie gun e a b’ òige den teaghlach againn, bhàsaich am fear sin òg, òg. Ach bha leth-bhràthair againn cuideachd, Calum a bh’ air. Sin am fear bu shine den teaghlach uileadh, bha m’ athair pòsta dà thriop. Ach bhàsaich a mhàthair nuair a rugadh e. Thogadh an Cillèarabhagh e gun tàinig e gu aois, thàinig e an uair sin còmhla rinne…o ghràidh bha e làidir Calum, duine mòr sgoinneil agus bha e math air an raidhfil. Bha, a ghràidhein, ’s e crackshot eagalach a bh’ ann, fhuair e na Cross Guns as an arm siud.

EC―05:11: Agus nist an robh, an robh ur bràithrean as a’ chogadh? Bha sibhse, bha sibhse rud, rud beag òg an robh son, son a bhith as a’ chogadh na...ach bha ur bràithrean…

AM―05:19: Bha, bha Eairdsidh is Dòmhnall, bha Eairdsidh ’s e Wireless Operator a bh’ ann agus bha Dòmhnall, bha e sna Paratroopers. Agus uill, cha robh Eachann, cha robh Eachann, cha robh e fut airson an rud, ghoirtich e a chas òg agus cha do phass e am medical idir airson an airm no bhiodh e fhèin air a bhith ann, on a bha mise ro òg. Ach bha mi, thàinig aois an uair sin airson ’eil fhios agad National Service ach bha m’ athair, is gun sian a dh’fhios agams’ air, bha e air exemption fhaighinn dhomh. Cha robh sian a dh’fhios a’m, is thuirt mo mhàthair leis an latha a bha seo ‘tha…bidh Ailig a’ falbh gu medical uair sam bith tuilleadh’…‘O fhuair mise exemption dha’ is mar sin, cha do dh’fhaighnich e an robh mi ga iarraidh no sian!

EC―06:06: An robh sibh diombach mu dheidhinn sineach?

AM―06:08: Bha, bha mi airson falbh. ’Eil fhios agad, cha robh mi eagalach toilichte idir ach dè b’ urrainn dhomh a dhèanamh?

EC―06:13: Agus ciamar a fhuair e sin mar gum biodh, an e, an e…?

AM―06:15: O, air sàilleibh gun robh aon duine air fhàgail airson coimhead às dèidh na cruite, rudeigin den t-seòrsa is…ach co-dhiù sin mar nach robh mise…nach robh mi idir san arm. An uair sin, bha mi…air a’ chruit bha aon deich mart againn is dà each, cha bu thoil leam na h-eich, cha robh mi eagalach keen air na h-eich.

EC―06:43: Agus am biodh daoine ag obair le h-eich aig an àm sin, bha a h-uile…a’ treabhadh le eich?

AM―06:45: Bha, a’ treabhadh seadh bhiodh. Bhiodh Dòmhnall mo bhràthair nuair a thogadh an arbhair ’s e bhiodh a’ treabhadh leotha.

EC―06:52: Dìreach a’ dol air ais rud beag a thaobh sgoileadh agus sin, càite an deach sibh dhan sgoil?

AM―06:68: Baile a’ Mhanaich a bha mise an toiseach, ach cha robh sinn fad’ innte, theann an cogadh agus dhùnadh sgoil Bhaile a’ Mhanaich, bha sinn an uair sin bliadhna gun a dhol idir innte.

EC―07:08: Cha robh sgoil sam bith ann?

AM―07:09: Bha an Lìona…Cnoc na Mònadh. Ach bha e ro fhada dhuinn is tòrr coiseachd is sin, bha iad gar …chuireadh lorry le Ruairidh Iain an uair sin air an rud agus tha cuimhn’ ’am bha canabhas mar seo seòrsa de fasgadh is bha…bhitheamaid a’ sreap suas air àradh fiodh na broinn. Cha do mhair i sin ach trì mìosan. Bhitheamaid an uair sin…

EC―07:37: ’S e bus na sgoileadh agaibh mar gum biodh?

AM―07:38: Bha sinn treis eile, fhuair an uair sin bus Aonghais Beag Aonghais Chailein à Deas, Aisgearnais. ’S e esan a bha…is bha a nighean aige na tidsear, Valerie MacKinnon. O, bha i math.

EC―07:54: Chuala mi mu deidhinn. Agus cà…an robh, an robh ise ag obair ann am Beinn na Faoghla, Valerie?

AM―08:00: Bha, bha i a’ tidseadh…bha i a’ tidseadh Cnoc nam Mònadh agus bha i a’ fuireach ann an taigh còmhla ri Sheumais, ’eil fhios agad Dòmhnall Seumas is Ciorstaidh is an set a tha sin, bha i aca sineach, bha i…oh Dhia boireannach gasta. Ach ’s e Miss Kerr a bh’ air a’ chiad tidsear a bh’ agam. Cha robh mi fada air sàilleibh dhùin i, nuair a dhùin an sgoil dh’fhalbh ise. Thàinig Valerie…bha cuimhn’ a’m bha i treiseag bheag am Baile a’ Mhanaich Valerie, bha i an uair sin…chaidh a toirt a Chnoc nam Mònadh is bha i sin treis. Sin far an robh sinne a’ dol an uair sin.

EC―08:40: Is ciamar a bha an sgoil? An robh e a’ còrdadh leibh, còrdadh leibh?

AM―08:44: Och bha e math gu leòr bha, dh’fheumadh tu…cha robh an còrr agad air. Dh’fheumadh tu… [unclear] … cha robh ann ach…och bha e math gu leòr ach bha e neònach sioftadh sìos bho sgoil air Cnoc nam Mònadh o, ghràidh ort, Sgoil Bhaile a’ Mhanaich is sgoil a’ Mhonaidh chaidh iad air a chèile!

EC―09:02: Cò chaidh…? Cò am fear?

AM―09:04: Sgoil ann am Baile a’ Mhanaich is sgoil…bha feadhainn mhòra ann am Baile a’ Mhanaich ’eil fhios agad, Mac Suain à Dùn Ghainmheachadh ach is..an set a bha sin ’s e clann Calum Chaluim Iain, chan e ach Dòmhnall Iain Chaluim Iain is an fheadhainn sin a bha…chuireadh a-mach sgoilearan Chnoc na Mònadh, chuireadh a-mach air a’…mach às a’ phlayground iad.

EC―09:27: Bha, bha rud beag aimhreit eadar na…

AM―09:29: Bha, oh bha, ach och shettlig, shettlig e an uair sin agus bha sinn an lùib a chèile math is...

EC―09:36: Agus cò a bha os cionn na sgoileadh aig an àm sin? Cò, cò a’ mhaighstir-sgoile a bh’ agaibh?

AM―09:41: Bha fear Gallta, MacDonald a bh’ aige. Cha robh sinn ga fhaicinn ach corra uair. Bha e a’ sgrìobhadh leabhar. Thigeadh e a-staigh an-dràsta is a-rithist dhan sgoil is sinn ri mì-mhodh as a’ chlassroom a ghràidh. Bha…uaireannan ’s e pinn a bh’ againn ’eil fhios agad is ink is…

EC―10:01: An robh sibh ag obair le ink?

AM―10:03: Bha, bha is sglèat, cuideachd bha…agus tha…o ghràidh ort, bha rulers agus bhiodte a’ toireadh nib às an rud is suas bha iad a’ dol a-staigh dhan t-ceiling na nibs.

EC―10:16: So bha beagan mì-mhodh a’ dol.

AM―10:17: Bha, thàinig…thàinig iad…thàinig peantairean agus chlisg iad le na bha de nibs anns an t-ceiling agus bha am maighster-sgoile a’ trod rinn le cho trom ’s a bha sinn air na nibs, cha robh e, cha robh e gam faicinn idir san t-ceiling. Thighearna, thàinig na peantairean chlisg iad, thug iad ùine mhòr a’ toirt na nibs às an t-ceiling. Ach bha e math, bha.

EC―10:38: Agus a bharrachd air na leasain, an robh rud sam…an robh obair agaibh ri dhèanamh ann an gàrradh maighstir-sgoile no rud sam bith?

AM―10:45: Bha, bha sinn, mi fhìn is Iain Iain ’ic Seònaid a chanadh iad ris bha pìos aige fhèin…bha sinn aig an aon rud is bhiodh…bha, bha àite aig, aig a h-uile duine dhaibh fhèin, ’eil fhios agad. Nuair a bha sinn a’ cur buntàta, tha cuimhn’ agam bha…’s e Golden Wonders a bh’ ann, is bha mise a’ dèanamh tuill, ’eil fhios agad ’s e…bha rud againn seòrsa de phleadhag a bh’ ann, agus tha…bha Iain a’ cur a’ bhuntàta air, ach bha e a’ cur trì no ceithir as an aon toll, airson theagamh a dh’fhàs am buntàta, a ghràidh, shaoileadh tu gur e coille a bh’ ann leis na bh’ ann de bhuntàta. Cha robh am maighstir-sgoile a’ tuigsinn dè idir, dè, dè thachair dhan bhuntàta. Ach bha càl math againn ann is och bha currain is a h-uile seòrsa, bha.

EC―11:33: Is bheil cuimhn’ agaibh air làithean àraid sam bith sa bhliadhna far am biodh sibh a’ faighinn a-mach ’s dòcha gu games no rudeigin, an robh rud…an robh no cattle show no rudan…no rudan, an robh beagan trèat air choreigin mar…?

AM―11:45: Cha robh mar a tha an-diugh. Cha robh, o cha robh. ’Eil fhios agad, bha an cogadh a’ dol is cha robh e furasta. Bha daoine…thigeadh tu dhachaigh co-dhiù bha agad ri a’ bhàthaich a chartadh a-mach, dh’fheumadh tu sin a dhèanamh co-dhiù o chionn bha an còrr air falbh. Agus bhithinn a’ cartadh na bàthach, dol a dh’iarraidh na beothaichean is dh’fheumadh tu bleoghann, is bhithinn gam bleoghann mar a chaidh mi dhan sgoil cuideachd, còmhla, còmhla le mo mhàthair, agus bhiodh iad an uair sin…bhiodh ‘An t-Àird Fhada’ chanadh iad leis ’s ann a bha iad, dh’fheumadh tu a dhol a-mach gan iarraidh an sin, feasgar airson am bleoghann.

EC―12:24: So cha robh cus ùine ann airson rud sam bith mar gum biodh, a bharrachd air…?

AM―12:27: Och bha ùine gu leòr, ’eil fhios agad, ach àm fhoghair cha robh, glè bheag a bh’ ann, ’eil fhios agad an uair ud ’s e speal a bha a’ dol, cha robh binders no sian den t-seòrsa sin mar a tha an-diugh ann, ’s e combines an-diugh iad is…ach co-dhiù, bhathar a’ faighinn air adhart, bha a h-uile duine air an aon dòigh, is bhathar ga dhèanamh.

EC―12:48: An robh daoine a’ cuideachadh a chèile tòrr?

AM―12:50: O bha, bha iad eagalach math gu a chèile a chuideachadh as a’ bhaile. Bhiodh…can, can nam bithinnsa a’ toiteadh an-diugh, is dòcha mo nàbaidh air an taobh eile is gun e ach a’ spealadh, leumadh e tarsainn am feansa a thoirt dhomh, theàrnamaid mus tigeadh an t-uisge airson an toiteadh a dhèanamh, is bha mise a’ dèanamh an aon rud, ’eil fhios agad, dhasan. Sin mar a bhathar ag obair.

EC―13:16: Agus dè mu dheidhinn mòine, am biodh sibh a’ buain mhòine?

AM―13:18: Bha a ghràidh, bhitheamaid a’ buain a’ chrìostachd de mhòine.

EC―13:21: Càil na puill a bh’ agaibh ann am Baile nan Cailleach?

AM―13:22: Bha iad a-muigh an Griomasaigh faisg air Port Pheadair. Bha cruit aig m’ athair a-muigh an sin. ’S ann le gille aig Dòmhnall Eachann, Dòmhnall, tha, tha e a-muigh an sin, taigh aige ann a shineach, fhuair e a’ chruit a bha sin.

EC―13:41: Agus dè bh’ aige air a’ chruit a-muigh an taobh sin, airson chan eil an talamh cho beartach a-muigh an sineach, a bheil?

AM―13:46: Chan eil, ach bha, bha cruitean ann, o bha, ’eil fhios agad, bhiodh iad ag iasgach, bàtaichean aca ’s e…bràthair seanair dhomhsa ’s e thug a’ chruit dha m’ athair, agus o bhiodh iad a’ buain mhòine an sin, agus bhitheamaid a’ buain a’ mhòine dhan Chrìostachd, mi fhìn is Roddy ‘Red Tie’.

EC―14:07: Bha sibh a’ dol timcheall a bhith a’ buain aig daoine eile mar gum biodh.

AM―14:09: Bha daoine eile, bha, a ghràidhein. Bhuain sinn deich air fhichead aon bhliadhna de dh’iarainn.

EC―14:16: Leis an treisgeir?

AM―14:17: Leis an treisgeir. Bha sinn a-mach cha mhòr a h-uile latha fad May, is April is May. Baidhseagal againn a’ dol a-mach taobh Ruabhail is bha mise a’ dol a Staingeabhal agus dol a…de na h-àiteachan mar An Gàrradh Beag is Grìminis is buain do dhaoine eile, Lìonacleit.

EC―14:39: Agus an robh, an robh sin a’ còrdadh ribh no dìreach obair a bh’ ann no…?

AM―14:43: O, bu thoil leam fhìn e. Bha thu a’ fàs cho eòlach air mu dheireadh bha e dìreach…cha robh for agad gun robh thu ga dhèanamh.

EC―14:51: ’S e obair chruaidh a th’ ann, nach e?

AM―14:52: Dè?

EC―14:52: ’S e, ’s e obair chruaidh...

AM―14:53: ’S e, ’s e ach obair…ma tha duine math air gearradh is an uair sin ga chaitheamh a-mach chan eil strì ann, ach mura h-eil, ma gheibh thusa fàd trom is fàd aotrom tha iad gad chur far an…

EC―15:07: Far an ruitheam mar gum biodh. Agus aig an àm sin, am bio...am biodh sibh a’ gabhail bracaist sa mhadainn, bracaist mòr aig an taigh, dol a-mach an uair sin, tilleadh airson tì is…?

AM―15:19: Cha robh sinn a’ tilleadh idir, bha sinn, bha sinn a’ toirt leinn a’ bhiadh, bha sinn a’ togail teine a-muigh. Sin agad tì cho math ’s a gheibheadh tu, o bha i…tì na mòinteach bha i sgoinneil, seadh dè?

EC―15:29: Canaidh daoine sin fhathast.

AM―15:32: Canaidh, o chan iarradh tu an còrr.

EC―15:34: Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil sannt agad oirre.

AM:―15:37: Aidh, o bha, a ghràidh, acras ort, a ghràidhein, ach bha thu òg an uair sin bha an t-acras ort co-dhiù. Agus bhitheamaid, bhiodh…och bhiodh, bhiodh ceathrar againn ann uaireannan ’s dòcha sianar.

EC―15:51: Iarainn…

AM―15:02: Iarainn. Mar as trice bha mi fhìn agus Roddy bhitheamaid leinn fhìn.

EC―16:00: Sin a-nis. Agus dh’fhàg sibh an sgoil agus dè an aois a bha sibh nuair a dh’fhàg sibh an sgoil?

AM―16:04: Ceithir bliadhna deug.

EC―16:06: So sin an aois…

AM―16:07: Sin an aois bha thu a’ fàgail an sgoil, nas lugha na bha thu a’ dol dhan sgoil mhòr.

EC―16:14: Agus cà’ am biodh, cà’…can gun robh, gun robh clann ag iarraidh barrachd foghlaim fhaighinn, an robh iad aca ri, ri dhol a Dhalabrog no gu tìr-mòr?

AM―16:22: Bha, dol a Dhalabrog, dh’fheumadh iad a dhol gu Fort William cuideachd, a Phort Rìgh, bhiodh feadhainn dol ann às na h-eileanan.

EC―16:31: Ach dh’fhàg sibh fhèin nuair a bha sibh ceithir, ceithir…Dh’fhàg sibh fhèin aig a ceithir deug.

AM―16:36: O, cha robh mise ach ag obair air a’ chruit.

EC―16:39: So sin a…sin a chuir…sin a rinn sibh?

AM―16:42: ’S e. Cha robh nòisean agam a dhol a sgoil mhòr sam bith.

EC―16:50: Agus an robh sibh ag obair ann an àite sam bith a bharrachd air a’ chruit? An do thòisich sibh air obair sam bith?

AM―16:55: Uill, nuair a bha mi sia bliadhna deug thòisich mi a’ chiad obair a bh’ agam shìos ’s ann aig Wimpey.

EC―17:02: Agus cò…dè bha iadsan a’ dèanamh?

AM―17:05: A’ togail canteens Cnoc nam Mònadh is bha iad an Gèirinis, ’eil fhios agad, bha iad thall ’s a-bhos.

EC―17:10: O, canteens na sgoileadh?

AM―17:12: Uh-huh, ’s iad a thog iad, is bhithinn a’ dol ann air baidhseagal agus bha thu ag obair gu…ochd uairean gu sia uairean feasgar agus ceithir uairean Disathairne. Bha mi fhìn is Cailean Ailig Alasdair a chante ris a-muigh air Lìonacleit. Bha sinn an aon aois, cha robh ach dìreach cola-deug eadar sinn agus bha sinn, ’s ann ag obair, ag obair còmhla ri na bricklayers a bha an sin, a’ tarraing bhricichean, a’ cur cement is…obair mhath a bh’ ann.

EC―17:57: Agus dè cho fad’ ’s a thug sineach?

AM―18:00: Bha sinn och ma…còig mìosan tha mi a’ smaointinn, an uair sin chaidh ar pàigheadh dheth.

EC―18:10: Agus an robh tòrr obair a bharrachd ann an Beinn na Faoghla is Uibhist aig an àm sin, an robh rudan eile a’ tachairt, an robh iad a’ togail…?

AM―18:17: Och bha, bha smodlaich ann de dh’obair ach…uill bha e an dèidh, ’eil fhios agad, thòisich…bha an airport ann, bha gu...gu leòr ag obair aig an airport, aig a’ Mhin…aig an Air Ministry.

EC―18:32: Tòrr…tòrr…

AM―18:33: Bha, tòrr ag obair, bha, bha, a ghràidhein.

EC―18:36: Agus an robh tòrr dhaoine às diofar àiteachan a’ tighinn an seo, an robh, an robh daoine às a h-uile…?

AM―18:40: Bha a h-uile seòrsa an seo nuair a bha iad a’ togail an airport, ud bha, a ghràidhein. Agus an uair sin thàinig an RAF, bha, bha na Flying Fortresses aca.

EC―18:53: Seo aig àm a’ Chogaidh?

AM―18:54: Àm a’ chogaidh. Agus bha, bha Poles bha iad ann.

EC―19:03: A bheil cuimhn’ agaibh fhèin air na Poles?

AM―19:05: O, tà, a ghràidhean, bha mi còmhla riutha, tha stòiridhean an sineach. Bha na Poles ann is bha an Australian Air Force bha iadsan ann, uill tha feadhainn aca air an tìodhlacadh shuas an seo, na h-Australians, chrash am plèana aca, bha i ag èirigh far an runway is cha robh…bha tè eile a’ tighinn a-mach tha e coltach na coinneimh, agus b’ fheudar dhi fheuchainn èirigh is fhuair i seachad oirre sin agus thuit i sa mhuir, chaidh i fodha chaidh am bàthadh, deagh chuid a bh’ aice.

EC―19:36: Agus an robh duine sam bith eile an seo aig an àm, an robh prìosanaich ann?

AM―19:42: Bha, Eadailtich, bha na h-Eadailtich ann.

EC―19:46: Agus saoil dè an saoghal a bh’ acasan?

AM―19:47: Agus Gearmailtich cuideachd.

EC―19:48: Gearmailtich cuideachd?

AM―19:49: Bha, bha.

EC―19:50: Agus a bheil cuimhn’ agaibh oirre, na Gear...Gearmailtich is na…?

AM―19:52: Tha, a ghràidh, bha iad…bha Gearmailteach thòisich e… ’s e bùidsear a bh’ ann, bha e math gu slaughter ’s e bha. Bha mucan againne, ’s e m’ athair bha gan reic ris an RAF agus bhiodh esan gam marbhadh as an jetty shìos ann a sheothach. Gearmailteach, o ghràidhein bha e math air, air an obair, bha.

EC―20:14: Agus dè seòrsa beatha a bh’ aca ann an sheo, an robh iad…an robh iad, an robh beagan saorsa aca son a bhith a’ coiseachd mun cuairt?

AM―20:18: Bha! Bha na h-Italians air a’ chladach mar a thogradh iad. Tha cuimhn’ a’m, bha Eairdsidh thàinig e às an Nèibhidh, dh’ionnsaich e ‘How are you’ na rud den t-seòrsa sin, chan e ‘What is your name’ ’s e bh’ ann agus thog mise e is ‘Come vi chiamate?’ a chanadh iad, ‘What is your name?’. Co-dhiù, bha iad seo air a’ chladach agus thuirt mise nam ghlònaidh is mi òg ‘Come vi chiamate?’ thàinig iad uile timcheall orm ‘Hello’, bha iad a’ smaoineachadh gun robh…gun robh mi fluent ann an Italian, cha robh agams’ ach an aon fhacal a bha sin. Thionndaidh mi chun na Gàidhlig leotha an uair sin, cha robh iad a’ tuigsinn bho Dhia dè bha mi ag ràdh!

EC―21:03: Seo nist. Ach tha e coltach gun robh beatha reusanta, reusanta math aca.

AM―21:06: Bha, bha…uill chan fhaigheadh iad teicheadh co-dhiù far an eilein, chan iarradh iad teicheadh, bha iad cho math dheth ann a sheo, a ghràidhein, bha.

EC―21:16: Agus am biodh iad ag obair aig duine sam…a bharrachd air a’ Ghearmailteach, am biodh iad ag obair aig daoine air, air na cruitean agus…?

AM―21:22: O, bhiodh feadhainn aca, bhitheadh. Muinntir an RAF fhèin, is och bha iad eagalach laghach. Ach co-dhiù bha…fhuair mi eòlas air na Poles. Bha, bha mi ag obair air…bha ferret agam is sinn ag obair air coineanaich. An uair sin bha an coineanach math, cha robh myxomatosis na sian ann, agus ’s e polecat ferret a bh’ ann agus dh’fheumainn musal a bhith agam oirre, agus bha mi ga cur a-staigh airson bha dà lìon agam fhios agad, is thigeadh, thigeadh coineanach a-mach is bha e a’ dol dhan lìon is bha mi ga fhaighinn is fear eile an uair sin. Ach co-dhiù, thog mi mo cheann is bha an ceathrar a bha seo shuas gu h-àrd no còigear. Thàinig iad a-nall far an robh mi is iad a’ faighneachd dhomh ciamar a bha mi a’ faighinn na coineanaich. Cha robh iad a’ tuigsinn bho Dhia. Agus thuirt mi leotha ‘O fanaidh sibhse, seallaidh mi dhuibh an ceartuair’. Rinn mi fead is thàinig an fherret a-mach agus ‘siud am beothach’. O ghràidhein, cha robh ann an uair sin ach saoil am falbhadh i còmhla riutha, leis an fherret latha air choreigin. Och thuirt mise gum falbhadh. Dh’fhalbh mi Disathairne a bha seo còmhla riutha sìos cruit Iain Anndra is thàinig iad is gunnaichean a bh’ aca, cha robh iad ag iarraidh na lìn idir ach gunnaichean, bha iad a’ losga…bha seòrsa revolver aig fear aca. Co-dhiù, bha iad a’ losgadh air na coineanaich, o bha iad a’ misseadh barrachd is bha iad a’ faighinn. Ach thàinig aon fhear dubh a-mach ach ma thàinig, a ghràidhein, theann iad ri cabadaich ann am Polish cha robh fhios aig duine dè bha iad a’ bruidhinn air, agus mharbh iad am fear sin, bha iad titheach gum faigheadh iad am fear sin. Às bith carson am fear dubh, dè an diofar a bha e a’ dol a dhèanamh? Chaidh mi an uair sin suas leotha chun na h-airport, och a-mach air…faisg air Sùnamul agus bha…och cha robh, cha robh an t-àite a’ còrdadh leam idir, ’s e gàrraidh mhòr sgràthail a bh’ ann ’eil fhios agad, tuilleadh ’s a chòrr de thuill, cha fhreagair sin math air an fherret ann agus o cha robh i…chaidh a-staigh is cha robh i a’ tighinn a-mach is chaill mi an fherret is co-dhiù, dh’fhàs iad cho tàmailteach iad fhèin ach nach do chladhaich iad a-mach i an oidhche sin is thàinig iad thugam leatha an làrna-mhàireach!

EC―23:46: So sin agad, so àite gu math trang a bh’ ann.

AM―23:49: ’S e, o àite cianail trang a bh’ ann, a ghràidh, bha, bha campaichean aca aig tuath is campaichean air, air feadh Bheinn na Faoghla, bha fear san Àird, is Baile a’ Mhanaich is Creag Ghoraidh is aig a…Borve Castle shìos.

EC―24:07: So campaichean aig na saighdearan agus, agus an Air Force is…

AM―24:13: Grodhaigearraidh, Loch Baghasdail, bha. Bha iad thall ’s a-bhos.

EC―24:19: A bheil cuimhn’ agaibh air rud sam bith aig…nuair a thàinig an cogadh gu crìoch, an robh…an robh, an robh...an robh rudan mòra a’ tachairt ann a sheo?

AM―24:26: Bha ghràidh, bha bonfire againn a-muigh ann a sheo, bha sinn fad seachdain a’ tarraing far a’ chladaich, fhuair sinn tocasaid-teàrra cuideachd agus chosgadh sinne i co-dhiù is tha…fhuair sinn an teàrr dhòirt sinn air na maidean ud, hud bha i àrd, dol suas ri àradh ga dhòirteadh sìos air an fhiodh a bha sin agus bha hutaichean anns an Àird agus bha aona hut ann is bha i làn de toilet rolls agus chan fhacas sian na b’ fheàrr a’ dol…bha bocsaichean mòr toilet rolls fhuair sinn iad, is bha sinn ri na streamers is a’ cur teine leotha, is o thia…rockets thàinig air a’ chladach, bha iad sin againn.

EC―25:12: An robh tòrr stuth a’ tighinn…a’ tighinn air tìr mar…?

AM―25:15: Dè?

EC―25:16: An robh tòrr rudan a’ tighinn air tìr?

AM―25:17: Bha ghràidh a h-uile seòrsa, condensed milk, a ghràidhein ort, anns a’ gheamhradh fhuair Dòmhnall mo bhràthair e na làmhan, fhuair e bocsa mòr bha dà dhusan ann dìreach anns a’ Chulaidh shìos, fear fiodha is cha robh fios aige dè bh’ ann gus an do dh’fhosgail sinn e, bha e làn condensed milk.

EC―25:38: A bheil cuimhn’ agaibh air rud sam bith a’ tachairt ann an sheo aig àm a’ Pholitician ann…a bheil, a bheil cuimhn’ agaibh air daoine a’ faighinn botal, no an robh…?

AM―25:47: Tha cuimhn’ agams’ air lorry Canadian Ford staigh as a’ chlobhsa ann a shin is an uisge-beatha a’ tighinn a-mach air an, air an deireadh aice. Bha m’ athair an dèidh ’s caseichean fhaighinn agus och bha grunn timcheall an uair sin, muinntir an RAF ach dìreach bha an rathad dona an uair sin is bha iad a’ teicheadh air a’…’eil fhios agad a’…

EC―26:08: An Excise.

AM―26:09: An Excise, police, a h-uile gin a bh’ ann, bhristeadh feadhainn de na cistean, bha e bacadh a-staigh gus am fairicheadh tu fhàileadh an uisge-bheatha air mhiltean, sruthadh a-mach às a’ chlobhs’. O ghràidh, den h-uile seòrsa, Haigs Dimple is you name… Show me the World, tha cuimhn’ a’m air na dhà sin. Och, ghràidhein, ort bha deoch a’ dol, cha robh iad…cha robh iad a’ buain mhòine na sian shuas aig deas sa bhliadhna a bha sineach. Tha gu leòr dheth tìodhlaichte machraichean Dhalabroig tha iad ag ràdh fhathast, bha iad cho dona leis na deoch nuair a bha iad gan tìodhlaiceadh is cha robh fhios aca…cha do dh’amais iad tuilleadh orra.

EC―26:54: Agus aig deireadh a’ chogaidh thàinig an fheadhainn a bha air falbh air ais, is dè bha feitheamh orra, an robh obraichean ann dhaibh is…can do bhràthair Dòmhnall is sineach is do bhràthair eile, an robh…dè rinn iad an uair sin nuair a thill iad?

AM―27:07: Bha Eairdsidh, bha e shìos ann an Sasainn, ach ’eil fhios agad nuair a chunnaic e an job a bha seothach ann an Leòdhas, a-muigh ann am Mangarstaigh, radio station fhuair e, fhuair e job ann a shin, agus bha e sin gu retire e, phòs e ban-Leòdhasach, agus o tha i, tha ise beò fhathast, bidh mise…bidh sinn a’ dol suas uaireannan a choimhead oirre.

EC―27:38: Am bi gu dearbh?

AM―27:39: Bidh, bha, o thia bidh, tha a’ chlann…tha sinn eòlach air a’ chlann is tha iad eagalach laghach, Màiri Belle a th’ oirre, boireannach gast’.

EC―27:51: Agus a thaobh Dòmhnall cuideachd, fhuair…ur bràthair Dòmhnall thàinig esan air ais cuideachd an dèidh ’s e bhith sa chogadh, agus…agus dè rinn Dòmhnall an dèidh dha tilleadh?

AM―28:00: Bha, bha e sa Fire Service air an airport, bha esan ann an Lìonacleit, taigh Iain an Tàilleir, phòs e nighean aig Iain an Tàilleir is chaidh e sìos a-staigh ann a shin còmhla riutha, cha robh ann ach e fhèin is bha e ann a shin.

EC―28:14: Is bha sin fad, bha sin fad, fad na h-ùine, fad, fad a bheatha-obrach?

AM―28:18: Bha, bha e aig an airport.

EC―28:23: An d’ fhuair, an d’ fhuair e medal air choreigin? Bha..dè…innis, innis dhuinn beagan mu dheidhinn sineach.

AM―28:27: Och, chan eil mòran fios agamsa dè…’s e rudeigin bha iad a’ dol a-mach…bàta a chaidh air tìr tha mi a’ smaointinn a-muigh air Heisgeir, Spanish boat air choreigin tha mi a’ smaointinn a bh’ ann, is bha iad a-mach ga…a’ feuchainn an cuideachadh.

EC―28:46: So, a bharrachd air a bhith a’ cumail sùil air a’ phlèana a’ tighinn a-nuas, bha iad cuideachd a’ cumail sùil air…air a’ chuan cuideachd mar gum biodh? Duine sam bith a bha ann an èiginn air a’ chuan bhiodh iad a’ dol a-mach cuideachd?

AM―28:57: Bàta ac’ air a shon.

EC―29:00: Agus cò bha ann còmhla ris, cò bha còmhla ri..ri…?

AM―29:02: Bha Eachann Nicolson ann is bha Dòmhnall Choinnich ’ic Uilleim ann, o bha grunn ann, bha.

EC―29:08: O, seo niste. Agus sibh fhèin, dè rinn sibh fhèin an dèidh a bhith ag obair aig Wimpey? An tug sibh a-mach ciùird no an do rinn sibh…?

AM―29:16: Uill, dh’fhalbh mi, dh’fhalbh mi a Ghlaschu, ’s e saordachd a bha fainear dhomh, ach cha d’ fhuair mi…chuir iad …’s ann a shipyard a chaidh mi agus tha…o ’s e obair…’eil fhios ’ad, obair chruaidh…noi…o noise as an yard, nuair a chaidh mise a-mach a ghràidh ort dol sìos dhan an…tha cuimhn’ a’m a’ chiad latha job thug iad dhomh dol sìos hold, agus air, air àradh is e air crane mòr is bha agam ri dhol sìos air is bha dà…cuimhn’ a’m bha belt ann an sheo agus an t-àradh is belt is boltaichean agus bha agam ris an t-àradh a bha sin a cheangal, a cheangal gu h-ìosal, agus o Dhia bha e a’ cur sgreamh orm coimhead sìos, 60 feet sìos agus, agus bha grèim mhath agam ris an àradh gus an do ràinig mi am bonn. Cheangail mi gu h-ìosal e leis na locks a bha sineach, ’eil fhios agad, is an uair sin suas agus bha agam ri cheangal as a’ mheadhan, bha platform ann an shin mar seo an uair sin àradh eile a’ dol suas, chuireadh iad a-nuas fear eile is bha agam ri sin a bholtadh. Fhuair mi an uair sin suas air an fhear sin, sin agad a’ chiad job a fhuair mise as an yard.

EC―30:33: Agus an robh trèanadh ann cuideachd, man...an robh, an robh thu ag amas air ciùird ann, no an robh thu dìreach a’ dèanamh…?

AM―30:39: Bha, ’eil fhios agad dh’fhaodadh tu a bhith nad phlater no nad…ach cha robh mise idir airson a dhol gu muir co-dhiù, thill mi dhachaigh thuirt mo mhàthair gun robh, gun robh mo bhràthair a’ falbh nach robh interest aige sa chruit ann, is ‘Tha mi a’ smaointinn nach eil thusa ro thoilichte ann an Glaschu’, o bha mi toilichte gu leòr.

EC―30:58: An robh, an robh rud sam bith a’ tachairt anns na feasgar agaibh, an robh daoine a’ tighinn còmhla, na Gàidheil?

AM―31:03: Aidh, bhith...bhitheamaid a’ cluiche football, Kelvingrove.

EC―31:09: Agus an robh sibh ann an loidseadh no a’ fuireach còmhla ri teaghlach no…?

AM―31:11: Ann an loidseadh a bha sinn. ’S e Lansdowne Crescent a chanadh iad ris an àite agus ’s e Iùdhach a bh’ ann, fear mòr reamhar tha cuimhn’ a’m air, agus bha Gearmailteach na houseman aige agus bhiodh e a h-uile madainn thigeadh e chun an dorais ‘Half past six Bob, boys!’ a chanadh e, Bob am fear a bhiodh a’ cadal còmhla rinn, mi fhìn is Calum Dhòmhnaill ’ic Uilleim, bha esan còmhla rium.

EC―31:42: Ach cha robh sibh fada an Glaschu ma-tà, cha do, cha do mhair sin cho fada. Och uill, bha, bha rudan math ann mar a bha sibh…

AM―31:47: Och bha, o bha e a’ còrdadh leam math bha gu leòr dhiubh shuas an sin.

EC―31:52: Am biodh sibh a’ dol gu geamaichean football am, am Parkhead no dad sam bith mar sin?

AM―31:56: Cha robh, cha robh for againn air an sin uair is…ach bhitheamaid a’ cluich football leinn fhìn. An àm sin an toiseach, fhuair mi football agus as a’ Chrescent a bha sin, far an robh sinn a’ loidseadh fhuair sinn air staladh ann a shineach, cha robh math dhuinn a bhith a’ cluiche football ann a shin, chairt iad, chairt iad a-mach…

EC―32:18: An robh sin anns an West End mar a chanas iad?

AM―32:22: Eh, bha, far Great Western Road. Shin agad e. Bhiodhte a’ faighinn underground dol a dh’obair, bha againn ri changeadh dà thriop an uair sin bha thu a’ faighinn tram sìos chun an obair. Bha e dìreach far an robh shipyard mu choinneimh Renfrew Airport, bha i dìreach air an taobh eile den abhainn bha Renfrew Airport ann, bhiodhte a’ faicinn an Dakota a bha ann an uair ud tighinn a Bheinn na Faoghla, choimheadadh tu suas is ‘Bochd nach robh mi oirre!’

EC―32:56: An robh sibh ag ionndrainn a bhith aig an taigh?

AM―32:59: Bha, cia..nuair a chitheadh tu am plèan’ is fhios agad gun robh i a’ dol a Bheinn na Faoghla.

Clilstore Language Sciences InstituteSabhal Mòr OstaigSoillseIsland Voices

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8243