Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Różnorodność Podlasia

Podlasie, kraina w północno - wschodniej częci Polski.

Czy wiesz, że ...

                                                                                                                                                                                                                                                         Celem projektu "Różnorodność Podlasia" jest poznanie ogólnych wiadomości o Podlasiu.

Uczniowie poznają :

- cechy fizycznogeograficzne regionu

- specyfikę Podlasia wynikającą z różnorodności religijnej, narowowościowej i kulturowej regionu

Uczniowie kształtują:

- umiejętność pracy w grupie

- umiejętność prezentacji swojej pracy

- postawy tolerncji w wielokulturowym Podlasiu i wielokulturowej Europie

- postawy lokalnego patriotyzmu 

 

Zadanie 1

Po przeczytaniu tekstu, czy zadanie jest prawdziwe czy fałszywe.

a / Masy powietrza polarno - morskiego ochadzają klimat zimą ............................

b / Masy powietrza polarno - kontynentalny napływające latem powodują suszę ....................................... .

c / Powietrze zwrotnikowo - morskie zimą nie przynosi opadów śniegu .....................................

d / Powietrze zwrotnikowo - kontynentalne napływające ważne jesienią ..................................

e / Powietrze zwrotnikowo - kontynentalne powoduje oceplenie zwane "..........................

f / Powietrze arktyczne napływające w maju i we wrześniu przynosi przymrozki ..........................

 

Zadanie 2

 

Zadanie 3

Obejrzyj film i odpowiedz na pytanie:

a/ Jakie dwie religie dominują na Podlasiu?

b/ Jaki rodzaj muzyki jest nachętniej słuchany w tym regionie?

c/ Jakie mniejszości narodowe można spotkać na Podlasiu?

 

Zadanie 4

 

Atrakcje turystyczne Podlasia

 

                                  Obszary chronione na Podlasiu.

 

Zadanie 5

Przeczytaj tekst o tradycyjnej kuchni Podlaskiej, a następnie w grupach przygotujcie prezentacje, w formie plakatu, o wybranej tradycyjnej potrawie podlaskiej.

 

Ewaluacja

Kryteria / ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Wymaga dalszej pracy
Treści

100% opanowanych wiadomości o warunkach naturalnych, religiach, tradycjach, mniejszościach narodowościowych i atrakcjach turystycznych Podlasia.

80% opanowanych wiadomości o warunkach naturalnych, religiach, tradycjach, mniejszościach narodowościowych i atrakcjach turystycznych Podlasia. 50% opanowanych wiadomości  o warunkach naturalnych, religiach, tradycjach, mniejszościach narodowościowych i atrakcjach turystycznych Podlasia. poniżej 50% opanowanych wiadomości o warunkach naturalnych, religiach, tradycjach, mniejszościach narodowościowych i atrakcjach turystycznych Podlasia.
Praca w grupie kreatywny, bardzo chętnie dzieli się swoimi pomysłami z grupą, potrafi słuchać innych, zachęca innych do aktywnej pracy, potrafi organizować i porządkować pracę w grupie, z szacunkiem traktuje wszystkie osoby w grupie, dba o porządek podczas pracy w grupie. pomysłowy, współpracuje z innymi w grupie, chętnie dzieli się swoimi pomysłami, nie narzuca swoich rozwiązań, pracuje bardzo aktywnie. czasami współpracuje z innymi, czasami proponuje własne rozwiązania, realizuje zadania wyznaczone przez grupę. niechętnie współpracuje z innymi, sporadycznie włącza się w pracę grupy, bardzo rzadko dzieli się innymi swoimi pomysłami.
Prezentacja wykonuje pracę zgodnie z tematem, dba o poziom merytoryczny pracy,posługuje się właściwym słownictwem, dba o logiczny, uporządkowany i estetyczny układ prezentacji oraz atrakcyjną formę, we własciwy sposób wykorzystuje zaplanowany czas pracy, dba o zainteresowanie odbiorców wykonuje pracę zgodnie z tematem, posługuje się poprawną terminologią, dba o ciekawą i atrakcyjną formę prezentacji, stara się dobrze wykorzystać zaplanowany czas pracy, stara się zainteresować odbiorców tworzy pracę na podany temat z pomocą innych członków grupy, stara się zrobić pracę prawidłowo, próbuje zainteresować odbiorców częściowo wykonuje pracę na podany temat, korzysta z pomocy innych, ma prablem z zaplanowaniem pracy w wyznaczonym czasie. 
Aktywność jest bardzo zaangażowany w proces lekcyjny, chętnie zgłasza się i odpowiada na pytania, wykonuje wszystkie ćwiczenia, pomaga innym interesuje się zagadnieniami omawianymi na lekcji, zgłasza się i odpowiada na pytania, wykonuje zadania. jest zainteresowany lekcją, odpowiada na pytania po wyznaczeniu przez nauczyciela, wykonuje większość zadań. bardzo rzadko zgłasza się, rzadko udziela odpowiedzi po wyznaczeniu przez nauczyciela, wykonuje nieliczne zadania.
Dodatkowe umiejętności jest bardzo oczytany, dobrze zna swój region, dzieli się doświadczeniami zdobytymi podczas wycieczek, potrafi plastycznie i ciekawie rozwiązać zadanie projektowe, dba o estetykę pracy zna swój region, wykorzystuje własne obserwacje i doświadczenia życiowe do realizacji projektu, dba o estetykę wykonywanej pracy. czasami łączy swoje obserwacje związane z regionem z wykonywanym zadaniem małe zinteresowanie realizowanym tematem o Podlasiu.

 

Podsumowanie

Uczeń zna:

- budowę geologiczną Podlasia

- cechy klimatu przejściowego

- główne religie regionu

- mniejszości narodowe

- atrakcje turystyczne Podlasia

- reginalne potrawy

Uczeń potrafi:

- określić cechy środowiska naturalnego

- wykonać i przedstawić prezentację na forum klasy

- współpracować w grupie

Uczeń sznuje dorobek minionych pokoleń, wykazuje tolerancję webec odmienności religijnej, kulturowej i narodowościowej.

 

 

Czy chcesz realizować ten temat pod innym spojrzeniem np. ukształtowanie powierzchni, wody, ludność, gospodarka? - tak / nie

Jeślij chcesz realizować / poszerzyć wiedzę o swoim regionie to skorzystaj ze źródeł.....

 

https://www.zielonewrota.pl/index.php?art=2711&p=10&k=74

Dziękjemy za uwagę  :)  :)

Barbara Pełszyk i Elżbieta Sikoń

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/7550