Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

王貳浪《往后余生》

在没风的地方找太阳
在你冷的地方做暖阳
人事纷纷
你总太天真
往后的余生
我只要你
往后余生
风雪是你
平淡是你
清贫也是你
荣华是你
心底温柔是你
目光所致
也是你
想带你去看晴空万里
想大声告诉你我为你着迷
往事匆匆
你总会被感动
往后的余生
我只要你
往后余生
风雪是你
春花是你
夏雨也是你
秋黄是你
四季冷暖是你
目光所致
也是你
往后余生
风雪是你
平淡是你
清贫也是你
荣华是你
心底温柔是你
目光所致
也是你
目光所致
也是你
Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/7214