Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

2.2 - Operacions amb nombres naturals - Segona part

Ja sabem com fer una suma i com fer una resta. Com fem una multiplicació? En el vídeo se'ns explica com fer una multiplicació per una xifra.

Per a les multiplicacions de diverses xifres, començaríem igual que amb les d'una xifra, multiplicant les unitats del multiplicador pel multiplicand.

El següent pas és multiplicar el multiplicand per les desenes del multiplicador, aquest resultat ho col·loquem sota el primer, però deixant un espai en blanc sota les unitats del resultat anterior o escrivint un zero.

En el VÍDEO 2 s'explica aquest procés.

Passem ara a la divisió. El VÍDEO 3 explica com fer una divisió.

I per a acabar la lliçó hem de parlar de les propietats de la multiplicació i la divisió

Multiplicació

Multiplicar dos nombres naturals és el mateix que dir, sumar un factor (a) a si mateix tantes vegades com indica l'altre factor (b). a · b = c

La multiplicació és una suma en què tots els sumands són iguals. Els dos termes d'una multiplicació a i b es diuen factors, un d’ells representa el sumand (multiplicand), mentre que l’altre indica la quantitat de vegades que se suma (multiplicador). El resultat (c) de la multiplicació és el producte.

Les propietats de la multiplicació són:

1. Operació interna: El resultat de multiplicar dos nombres naturals és un altre nombre natural.

a · b PerteneceConjunto de los números naturales

2. Associativa: La forma en què s'agrupen els factors no canvia el resultat.

(a · b) · c = a · (b · c)

(2 · 3) · 5 = 2 · (3 · 5)

6 · 5 = 2 · 15

30 = 30

3. Commutativa: L'ordre dels factors no altera el producte.

a · b = b · a

2 · 5 = 5 · 2

10 = 10

4. Element neutre. L'1 és l'element neutre de la multiplicació de nombres naturals perquè tot nombre multiplicat per ell dóna el mateix nombre.

a · 1 = a

3 · 1 = 3

5. Distributiva: La multiplicació d'un nombre natural per una suma és igual a la suma de les multiplicacions d'aquest nombre natural per cadascun dels sumands.

a · (b + c) = a · b + a · c

2 · (3 + 5) = 2 · 3 + 2 · 5

2 · 8 = 6 + 10

16 = 16

Divisió

La divisió permet repartir una quantitat en parts iguals. La xifra que cal dividir és el dividend (D); el nombre de parts en què es divideix, el divisor (d), i el resultat de fer l’operació, el quocient (c). D : d = c

La divisió amb nombres naturals només és possible si és exacta, cosa que no passa sempre. En aquest cas, quan la divisió no és exacta, parlem de divisió entera. La part no repartida és el residu (r). D = d · c + r

 

Les propietats de la divisió són:


1. No és una operació interna: El resultat de dividir dos nombres naturals no sempre és un altre nombre natural.

2 : 6 No perteneceConjunto de los números naturales

2. No és commutativa:

a : b ≠ b : a

6:2 ≠ 2:6

3. Zero dividit entre qualsevol nombre dóna zero

0 : a = 0

0 : 5 = 0

4. No es pot dividir per 0.

 

Clilstore VÍDEO 2VÍDEO 3ACTIVITAT 1ACTIVITAT 2ACTIVITAT 3

Short url:   https://clilstore.eu/cs/5212