Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Energia

1. Recursos energètics

Classificació dels recursos energètics:

 Per capacitat de regeneració:

•Renovables: Inesgotables
•No renovables: S’esgotaran al llarg dels anys

Per origen:

•Primaris: S’empren directament. Gas natural, carbó, fusta….
•Secundaris: Es necessària una transformació prèvia. Electricitat, gasolina i dièsel.•
 
Segons l’impacte mediambiental:
 
•No contaminant: baix impacte mediambiental
•Contaminant: impacte mediambiental negatiu
 
2. Centrals elèctriques  clàssiques

2.1  Central nuclear

La  fissió nuclear és un procés que té lloc al reactor.  Aquesta reacció produeix una gran quantitat de calor que s’aprofita per convertir l’aigua en vapor. Un caudal de vapor mou una turbina que genera electricitat. El combustible principal és l’urani.

 2.2  Central tèrmica

En aquest cas el calor s’obté mitjançant la combustió de combustibles fòssils. A l’igual que en el darrer cas, el vapor mou una turbina que produeix energia elèctrica.

 

2.3  Central Hridroelèctrica

L’energia potencial de l’aigua emmagatzemada a l’embasament es transforma en energia cinètica per moure les hèlices de la turbina.


 
3. Centrals elèctriques no convencionals
 

Els problemes causats per les centrals elèctriques tradicionals com ara la pol·lució i l’impacte mediambiental han contribuït a la creació i desenvolupament de centrals elèctriques no convencionals.

3.1  Parcs eòlics

L’energia cinètica del vent fa girar la turbina que produeix energia.

Enllaç energia eòlica

3.2  Horts solars

Els panells transformen la radiació solar en energia elèctrica. No es produeix cap mena de residu. Malauradament, la despesa econòmica és elevada.

3.3 Centrals geotèrmiques

En aquestes central s’aprofita la calor present  a nivells profunds de la terra. Aquesta calor es pot manifestar a la superfície terrestre en forma de vapor, gasos o aigua calenta.

El principal inconvenient d’aquest tipus d’energia és que els fluids emanats contenen gasos contaminants con ara diòxid de carboni, àcid sulfhídric, metà i amoníac. Alguns d’aquests gasos poden generar efecte hivernacle i pluja àcida.

El principal avantatge és que no cal cap tipus de combustible.

 

3.4  Centrals tèrmiques de biomassa

La biomassa es pot descriure com qualsevol matèria orgànica produïda a la natura. Per exemple:

•Fusta
•Cultius
•Residus d’indústries agroalimentàries

Aquest tipus de central és similar a una central tèrmica tradicional. La diferència principal és que s’empra biomassa com a combustible en comptes de carbó.

El fet que en molts països en vies de desenvolupament el cultius s'utilitzen per fer biodièsel en comptes d’utilitzar-los com aliments ha generat una crisi alimentària amb conseqüències negatives per a la població.

 4.Impacte mediambiental

•Extracció de recursos naturals: possibles vessaments d’oli (plataforma petrolífera BP deep horizon situada en el  Golf de Mèxic)
 
Vessament petroli
•Transport de combustible: un accident pot causar un abocament de petroli (Prestige).
Impacte mediambiental
•Generació d’electricitat: Per tal de construir una central hidroelèctrica és necessari inundar grans extensions de terreny, aquest fet té un impacte mediambiental negatiu sobre la flora i la fauna de l’àrea inundada. A més, es poden produir accidents relacionats amb el funcionament de la presa (Tous). 

Centrals tèrmiques: causen contaminació atmosfèrica. Lliuren gasos tòxics com diòxid de carboni (efecte hivernacle) i diòxid de sulfur (pluja àcida).

Centrals nuclears: risc d’accident  i conseqüent desastre nuclear (Txernòbil i Fukushima).

 
Clilstore Tasca energia

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2973